Protokół z Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z 21 lutego 1971r.

224

Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w świetlicy w Biskupicach Ołobocznych dnia 21 lutego 71r. o godzinie 18:00. Zagajenia dokonał druh Julian Sztukowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” po czym powitał gości i zebranych, następnie przedstawił następujący projekt zebrania sprawozdawczego.

 1. Zagajenie i powitanie gości.
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania Sprawozdawczego, wybór sekretarza i dwóch ławników.
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 5. Sprawozdanie Zarządu a)Prezesa, b)Sekretarza, c)Skarbnika, d)Gospodarza, e)Dyrygenta, f)Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium za miniony okres
 8. Plan pracy na 1971r
 9. Przyjmowanie członków
 10. Zbieranie składek
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie

Ad.1 W punkcie tym druh Prezes Julian Sztukowski przywitał gości oraz wszystkich zebranych członków i sympatyków śpiewaków „hasłem” śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Pamięć zmarłych członków uczczono jednominutową ciszą i powstaniem z miejsc.

Ad.3 Na przewodniczącego zebrania został powołany Prezes Okręgu druh Łapczyński, sekretarzem wybrany został Kukuła Józef, na ławników zostali wybrani Połczyńska Pelagia i Kwiasowski Hipolit

Ad.4 Protokół odczytał sekretarz, który został przyjęty bez poprawek.

Ad.5 Sprawozdanie zarządu: a) Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” za rok sprawozdawczy 1970r. Okres sprawozdawczy za rok 1970 nie należał do roku obfitującego w prace śpiewacze i artystyczne naszego Towarzystwa. Ale nie można stwierdzić, że robiło się całkiem mało, bo praca była kontynuowana przez wszystkich członków, tylko nie w równej mierze. Przez małe zaangażowanie druhów i druhen. I dlatego nasze planowane założenia w niektórych pozycjach zostały zawieszone, albo z goła nie wykonane. Przyczyną tego stanu były różne sprawy, a do najważniejszych należą : 1) duża płynność druhów i druhen śpiewających, 2) zdekompletowane głosy(Bass), 3)mały udział członków w zebraniach plenarnych, 4)niska frekwencja na lekcjach do lat ubiegłych. I dlatego druhowie i druhny nie można było przystąpić do poważniejszych założeń w programie naszego działania. Byliśmy w bardzo poważnych zamiarach uczestniczenia w eliminacjach śpiewaczych jakie odbyły się 21 czerwca 1969r w Ostrowie. Przyczynę naszej nieobecności w eliminacjach przekazałem na ręce Prezesa Okręgu w dniu eliminacji. W eliminacjach wzięła udział tylko reprezentacja naszego Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowano jedną zabawę taneczną, która dała towarzystwu spory zysk. Zespół amatorski przy towarzystwie zajął się wykonaniem sztuki artystycznej pt. „Żabusia” Gabrieli Zapolskiej. Reżyserii i kierownictwa Krupy Franciszka w roli głównej : Nowacki, Balcerówna, Stasiakówna, Sobczakówna i inni. W dniu 4 września Zarząd Towarzystwa zwołał nadzwyczajne posiedzenie, na które zaprosił założycieli naszego Towarzystw, że przechodzą w pewnych okresach dobre i złe lata pracy, mówił że nie należy się załamywać , że trzeba się zapalić i wziąć do pracy, aby po pewnym okresie pokazać swą działalność. Żeby w tym roku w czerwcu wystąpić na koncercie i pokazać coś z swojej działalności. Następnym mówcą w dyskusji był druh dyrygent okręgowy Dymała. Zachęcając zebranych członków nawiązał do działalności w latach ubiegłych kiedy to kiedy to przyjeżdżał dawać ostatnie szlify przed występami naszego chóru. Zapewniając, że o ile będzie potrzeba to zawsze przyjedzie pomóc w wyuczeniu utworów.

Ad.7 Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi za mijający rok działalności 1970.

Ad.8 Plan na rok 1971 :

 • Planuje się 40 lekcji śpiewu, wyuczyć się 3 utworów i powtórzyć 6 wyuczonych ,
 • Zebrań plenarnych 6,
 • Zebranie walne 1,
 • Zebrań zarządu 6,
 • Zabaw towarzyskich dochodowych 2,
 • Wieczorek towarzyski 1,
 • Przedstawienie
 • Udział w eliminacjach
 • Udział z pieśnią na uroczystościach
 • Zwerbowanie 8 członków

Ad.9 Preliminarz Budżetowy na rok 1971.

Po stronie dochodów:

 1. Składki 420zł ,
 2. Z imprez dochodowych 2500zł,
 3. Dochody inne 1000zł

Razem = 3920zł

Po stronie rozchodu:

 1. Składka do okręgu 125zł
 2. Abonament „Życie Śpiewacze” 75zł
 3. urządzenie wieczorku 1100zł
 4. sprzątanie i palenie w pokoiku 400zł
 5. Wyjazd na eliminacje 1200zł
 6. Inne 1030zł

Razem = 3920zł

Ad.10 Przyjmowanie członków na członka Towarzystwa Śpiewaczego – zapisał się Kukułka Jan

Ad.11 W punkcie tym skarbnik zbierał składki.

Ad.12 W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Nowacki Jan, krytykując zarząd za bark zebrań i działalności ze strony zarządu. Druh Nowacki Jan wnioskował , żeby zebrania odbywały się raz na miesiąc. W dalszym ciągu dyskusji zabrał głos Dyrygent Okręgowy i mówił żeby na każdych lekcjach śpiewu był przynajmniej jeden członek zarządu. Następnie głos zabrał dyrygent towarzystwa na temat złej frekwencji i że przy dobrych chęciach lekcje mogły by trwać znacznie dłużej, po kilka godzin przy jednym zebraniu się na lekcje.

Ad.13 Zakończenia zebrania dokonał przewodniczący zebrania prezes okręgu druh Łapczyński hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl