Regulamin

§ 1
Słownik pojęć

 1. Administrator –  Grzegorz Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MAX-DYWANIK Grzegorz Wojciechowski, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47
  63-460 Nowe Skalmierzyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9680085252, REGON: 300500644.
 2. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod domeną biskupiceoloboczne.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu.
 4. Ogłoszenie – komunikat Użytkownika zamieszczony w odpowiedniej kategorii za pośrednictwem Serwisu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Administratora, na zasadach zawartych w Regulaminie.
 5. Komentarz – treść zamieszczona przez Użytkownika pod konkretnym artykułem znajdującym się w Serwisie, po uprzednim zatwierdzeniu przez Administratora, na zasadach zawartych w Regulaminie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Serwisu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu, zasady zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie, zasady zamieszczania komentarzy oraz tryb i sposób rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik i obciążają go osobiście.
 2. Administrator może porozumiewać się z Użytkownikiem, a Użytkownik z Administratorem poprzez pocztę e-mail (webmaster@biskupiceoloboczne.pl), telefonicznie (62 762 47 36) oraz pisemnie listem na adres siedziby Administratora.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Administratora podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.
 4. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w Komentarzu lub Ogłoszeniu).

§ 3
Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. sprzecznej z obowiązującym prawem i zasadami niniejszego Regulaminu.
 3. Zakazuje się Użytkownikom zamieszczającym Komentarz lub Ogłoszenie dostarczania i przekazywania do Serwisu treści nieprawdziwych, a także o charakterze bezprawnym, naruszających prawa Administratora oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie. Zakazane treści obejmują w szczególności groźby, prześladowania, materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe lub inne prywatne materiały bez uzyskania zgody.
 4. Ponadto zakazuje się Użytkownikom dostarczania i przekazywania do Serwisu treści pornograficznych, wulgaryzmów lub obcojęzycznych, tj. nie w języku polskim.
 5. Administrator jest uprawniony do niezamieszczania treści niezgodnych z prawem i/lub Regulaminem, a także do usuwania oraz modyfikowania takich treści (Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 6. Zamieszczenie Komentarza lub Ogłoszenia ma charakter nieodpłatny.
 7. Ewentualne informacje o usługach dostępnych w Serwisie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4
Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Przyjmowanie ogłoszeń od Użytkowników, w celu umieszczenia ich za pośrednictwem Serwisu, jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Procedura przyjęcia Ogłoszenia do weryfikacji przez Administratora obejmuje:
  1. wybranie, spośród dostępnych w Serwisie, kategorii Ogłoszenia, które Użytkownik chce zamieścić,
  2. sformułowanie treści i formy Ogłoszenia,
  3. wysłanie Ogłoszenia do Administratora.
 3. Wysyłając Ogłoszenie Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Administratorowi swoich poprawnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail). Serwis nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Po otrzymaniu Ogłoszenia Administrator dokonuje jego weryfikacji pod kątem zgodności z prawem i niniejszym Regulaminem. Po pozytywnej weryfikacji Ogłoszenie zostaje skierowane do publikacji.
 5. Weryfikacja Ogłoszenia dokonywana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od wysłania go Administratorowi. Z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni.
 6. Treść Ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Limit znaków obejmujących treść Ogłoszenia wynosi 500
 8. Termin emisji Ogłoszenia w Serwisie wynosi 365
 9. Jeżeli Ogłoszenie kwalifikuje się do publikacji, zostaje one zamieszczone w Serwisie. Wstrzymanie publikacji Ogłoszenia lub jego wycofanie przed publikacją winno być niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.
 10. Administrator, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, może:
  1. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmiany, w szczególności jeżeli:
   1. treść lub forma Ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, z normami etycznymi lub niniejszym Regulaminem,
   2. osoba trzecia lub właściwy organ zgłosiły zastrzeżenia dotyczące treści Ogłoszenia,
  2. usunąć zamieszczone Ogłoszenie bez podania przyczyny.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści Ogłoszenia oraz za prawdziwość treści i danych podawanych przez Użytkowników.

§ 5
Zasady zamieszczania komentarzy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie opinii pod wybranym artykułem opublikowanym w Serwisie w formie Komentarza.
 2. Procedura przyjęcia Komentarza do weryfikacji przez Administratora obejmuje:
  1. wypełnienie formularza znajdującego się pod danym artykułem, poprzez podanie danych znajdujących się w formularzu oraz treści Komentarza,
  2. wysłanie Komentarza na stronę Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj komentarz”.
 3. Administrator dokonuje weryfikacji Komentarza pod kątem zgodności z prawem i niniejszym Regulaminem. Po pozytywnej weryfikacji Komentarz zostaje skierowany do publikacji.
 4. Weryfikacja Komentarza dokonywana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni od wysłania go Administratorowi. Z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Treść Komentarza nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Limit znaków obejmujących treść Komentarza wynosi 250
 7. Publikacja Komentarza w Serwisie jest bezterminowa.
 8. Jeżeli Komentarz kwalifikuje się do publikacji, zostaje on zamieszczony w Serwisie. Wstrzymanie publikacji Komentarza lub jego wycofanie przed publikacją winno być niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.
 9. Administrator, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, może:
  1. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Komentarza, w szczególności jeżeli:
   1. treść lub forma Komentarza jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, z normami etycznymi lub niniejszym Regulaminem,
   1. osoba trzecia lub właściwy organ zgłosiły zastrzeżenia dotyczące treści Komentarza,
  2. usunąć zamieszczony Komentarz bez podania przyczyny.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści i danych podawanych przez Użytkowników w Komentarzu.
 11. Administrator nie publikuje Komentarzy, które w szczególności:
  1. zawierają dane osobowe lub adresowe,
  2. stanowią reklamę,
  3. stanowią spam,
  4. nie pozostają w związku z komentowanym artykułem,
  5. nawołują do agresji,
  6. są niestosowne, zwłaszcza w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej,
  7. zawierają uwagi skierowane do Administratora lub stanowią reklamację,
  8. zawierają treść już opublikowaną w innym Komentarzu (powielanie tego samego Komentarza).

§ 6
Reklamacja

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego paragrafu, przysługuje Użytkownikowi w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu i może być złożone poprzez pocztę e-mail (webmaster@biskupiceoloboczne.pl) lub tradycyjną pocztą na adres Administratora (Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce).
 3. Administrator zaleca, aby treść reklamacji zawierała następujące elementy, które pomogą w szybszym jej rozpatrzeniu:
  1. opis wad i usterek opublikowanego Ogłoszenia lub Komentarza, bądź informację, że nie doszło do publikacji Ogłoszenia lub Komentarza, pomimo poprawnej weryfikacji,
  2. datę lub treść opublikowanego Ogłoszenia lub Komentarza,
  3. dane kontaktowe Użytkownika (imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz adres pocztowy lub adres poczty e-mail),
  4. żądania wobec Administratora.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.
 5. W procedurze reklamacji Administrator nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 7
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Administratora,
  2. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i/lub postanowieniami Regulaminu,
  3. treści dostarczane i przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 3. Administrator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia przyjmowania ogłoszeń i/lub komentarzy za pośrednictwem Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Nie może to naruszać w żaden sposób praw nabytych przez Użytkownika.

§ 8
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie Serwisu jest Sprzedawca – Grzegorz Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  MAX-DYWANIK Grzegorz Wojciechowski, 
  Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce, 
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9680085252, REGON: 300500644
  email: webmaster@biskupiceoloboczne.pl
  telefonu: 62 7624736
 2. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie Serwisu biskupiceoloboczne.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.03.2020 r.