Protokół Zebrania Plenarnego Tow. Śpiewu „Lutnia” z dnia 9 grudnia 1956r.

197

Protokół Zebrania Plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 9 grudnia 1956 r. Plenarne zebranie odbyło się w sali szkolnej, które zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” i odczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie, które już nastąpiło
  2. Powitanie druhów i gości
  3. Uczczenie pamięci zmarłych członków naszego Tow.
  4. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  5. Komunikaty Zarządu
  6. Przemówienie prezesa i wręczenie dyplomów
  7. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

Ad2. Druh prezes powitał wszystkich druhów i gości. Na wstępie powitał najstarszych naszych druhów zasłużonych, którzy przybyli na zebranie.

Ad3. Uczczono pamięć zmarłych druhów naszego Towarzystwa jednominutowym milczeniem i powstaniem z miejsc.

Ad4. Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez poprawek.

Ad5. W punkcie tym druh prezes podał do wiadomości obecnym członkom, że zostało zwołane zebranie zarządu, który dyskutował o bolączkach naszego Towarzystwa. Żalił się że bardzo trudno jest prowadzić prace w naszym kole ponieważ nie ma lokalu, dlatego musimy jakoś ten trud pokonać i musimy chodzić aż do szkoły pomimo iż jest to daleko. Ponadto prosił aby zachowywać się należycie podczas lekcji. Następnie druh prezes podał do wiadomości zebranym że otrzymał okólnik w sprawie likwidacji niektórych chórów świetlicowych, dlatego smutno by było gdyby nasz chór został zlikwidowany.

Ad6. Druh prezes w punkcie tym powitał naszych najstarszych druhów honorowych , którzy pierwsi kładli cegły pod fundamenty naszego Towarzystwa, wspomniał równocześnie , że wielu już nie żyje, ale pamięć o nich kryje się do dziś w naszych sercach. Druh prezes życzy wszystkim dalszego powodzenia i dołożenia dalszych starań w pracy śpiewaczej. Żali się, że bark jest dzisiaj chętnych którzy by zasili nasze Tow. niema wśród młodzieży tej chęci by wstępowała w szeregi naszego Tow. Śpiewaczego. Lecz druh prezes zachęcał do wstępowania w szeregi naszego Tow. aby zasilić je i wspólnie dbać o piękno naszej polskiej kultury i pieśni. Z kolei druh prezes przystąpił do wręczania dyplomów druhom honorowym: Wasiak Wojciech, Ampuła Wacław, Ratajczak Julia, Mocek Wojciech, Skrobański Roman, Sztukowski Piotr, Mikszak Florian, Marczak Ignacy, Dutkowski Wojciech, Połczyńska Pelagia. Nad punktem tym druh prezes otworzył dyskusję w której zabrał głos druh Sztukowski Piotr dziękując członkom i zarządowi, za ten upominek który otrzymał, który wyraża symbol jego pracy i zawiesi go wysoko na ścianie mieszkania. Ponadto zwracał się z gorącym apelem do młodzieży aby wstępowała w szeregi naszego Tow. i życzył wszystkim członkom aby i oni doczekali się także podobnie radosnej chwili w życiu. Następnie głos zabrał druh Wasiak Wojciech i zaznaczył że wzruszony jest tą chwilą tak uroczystą, że dziś po 30 latach osiągnęli dyplom za swoją pracę i życzył druhom aby i oni w toku swej pracy na niwie śpiewaczej osiągnęli ten sam zaszczyt. Ponadto druh prezes żalił się , że pomimo ogłoszenia na tablicy ogłoszeń aby na zebranie przybyła młodzież męska jak i żeńska, lecz nie ma zrozumienia w tej sprawie ponieważ jedne i te same twarze widać na zebraniu i na lekcjach.

Ad7. Druh skarbnik zbierał od członków składki członkowskie. Na członków czynnych przyjęto : Nowacką Annę i Lisiecką Marię.

Ad8. W punkcie tym zabrał głos druh Mikszak Stanisław i życzył wszystkim zasłużonym druhom zdrowia i doczekania dyplomu 50-lecia. Następnie druh prezes podziękował wszystkim członkom i równocześnie tym najstarszym druhom aby nadal trwali w naszym gronie i wspólnie współpracowali w dalszym rozwoju naszego towarzystwa.

Ad9. Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował, zebranie zakończono hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” i odśpiewano piosenkę „Hej odewsi”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl