Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” z Biskupicach Ołobocznych – protokół spotkania z dnia 2 maja 1954 roku

195

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego 2 maja 1954 roku.

Zebranie zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech hasłem „Cześć Pieśni” poczem przeczytał program zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu
  4. Sprawozdanie kasowe z przedstawienia z 18.IV.1954
  5. Sprawa lekcji na zawody śpiewacze
  6. Przyjmowanie członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad2. W punkcie tym druh sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania, który został przyjęty bez zmian.

Ad3. W komunikatach zarządu druh prezes walczy z punktualnością druhów, czy to na lekcje czy na zebrania zawsze mimo punktualności prosi druhów by nauczyli się i uczęszczali punktualnie na lekcje czy to zebrania. Następnie podziękował druhną i druhom za odegranie przedstawienia.

Ad4. W sprawozdaniu kasowym z przedstawienia wynika, że dochód z generalnej próby wyniósł 47,40, dochód z przedstawienia 1318,10zł, rozchód 642zł pozostało 716,50 zł.

Ad5. W punkcie tym w sprawie lekcji na zawody śpiewacze druh prezes omówił, że musimy zabrać się szczerze do roboty, żebyśmy wypadli lepiej niż w zeszłym roku, dlatego musimy zwerbować nowy narybek do Towarzystwa, bo mamy jeszcze mało członków czynnych, a bardzo mamy młodzieży miejscowej, dlatego musimy ich zwerbować do Towarzystwa.

Ad6. Na członka czynnego zapisała się Kaczmarek Kazimiera.

Ad7. W wolnych głosach nikt głosu nie zabrał.

Ad8. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl