Biskupice Ołoboczne – Ociąż Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

675

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Ociąż, Biskupice Ołoboczne

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały nr LV.463.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 21.07.2022 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce”.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

więcej informacji pod adresem : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-0

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/sites/default/files/attachment/uchwala_o_przystapieniu.jpg