Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok przyjęty

721

Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 grudnia 2020 roku jednogłośnie został przyjęty budżet gminy na 2021 rok. 

Po stronie dochodów opiewa on na kwotę 91.358.536,25 zł, w tym: dochody bieżące 89.735.536,25 zł oraz majątkowe 1.623.000,00 zł. Po stronie wydatków przyjęto kwotę ogółem w wysokości 95.276.360,40 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 86.207.270,40 zł oraz majątkowe 9.069.090,00 zł. Gmina w 2021 roku zamierza wyemitować obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł w celu zwiększenia wydatków na inwestycje.

Wśród wydatków majątkowych inwestycje stanowią kwotę 7.205.890,00 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

– budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach – 300.000,00 zł;

– przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do znajdujących się tam firm – 700.000,00 zł oraz parkingu w szacowanej kwocie wydatków 1.070.000,00 zł;

– budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach – 200.000,00 zł;

– przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach – 2.000.000,00 zł, przy czym inwestycja planowana jest na lata 2021-2022 na ogólną kwotę przekraczającą 5.000.000,00 zł;

– budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach – 1.000.000,00 zł;

–  przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej we Węgrach – 770.000,00 zł;

– budowa placów zabaw lub wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w Śmiłowie, Gostyczynie, Węgrach, Mącznikach, Gałązkach Małych, Gniazdowie, Kościuszkowie oraz Ociążu oraz inne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi oraz terenami rekreacyjnymi na ogólną kwotę 643.600,00 zł;

– wydatki na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje na ogólną kwotę 477.440,00 zł.

Z budżetu gminy przeznaczono również:

– 300.000,00 zł na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne w gospodarstwach domowych; 
– 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową; 
– 400.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Suma udzielonych z budżetu gminy dotacji na powyższe zadania jak również zadania związane z kulturą, sportem, dofinansowaniem przewozów pasażerskich itp. wynosi 4.255.936,53 zł.

            W związku z wypracowaną w 2020 roku nadwyżką budżetową oraz otrzymaną pomocą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki inwestycyjne na 2021 rok, w trakcie roku zostaną niemal podwojone.

Bolesław Borkowski