Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 19 lutego 1967r.

165

Protokół z plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z Biskupic Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej w dniu 19 II 1967r.

Zagajenia dokonał prezes Towarzystwa druh J. Szczukowski witając przybyłych i prezesa okręgu druha Łapczyńskiego, dyrygenta druha Dymały i przybyłych członków Towarzystwa hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”, po czym odczytał następujący program zebrania.

 1. Zagajenie i powitanie gości
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i dwóch ławników i sekretarza
 4. Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa
 5. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 6. Sprawozdanie zarządu : a)prezesa, b)sekretarza, c)skarbnika, c)dyrygenta, e)gospodarza, f)komisji rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Uzupełnienie zarządu: a)1-go członka i 2 zastępców komisji rewizyjnej, b)Wybór Sądu koleżeńskiego : przewodniczącego, 2 członków i 2 zastępców
 9. Ustalenie planu działania na rok 1967
 10. Ustalenie budżetu na 1967 rok
 11. Wolne głosy
 12. Zakończenie

Program ten przyjęto bez poprawek

Ad.3 Przewodniczącym Walnego zebrania wybrano prezesa Okręgu druha Łapczyńskieo, ławnikami druha Kwiasowskiego Hipolita i Wasiaka

Ad.4 Druh Łapczyński podziękował za wybór oraz wezwał zebranych do uczczenia pamięci zmarłych członków Towarzystwa minutą ciszy.

Ad.5 Protokół z poprzedniego zebrania Walnego odczytał sekretarz druh Nowacki. Protokół został przyjęty bez zmian.

Ad.6 Druh Łapczyński wyjaśnił zebranym, że dzisiejsze zebranie będzie miało charakter zebrania plenarnego a nie wyborczego, a to ze względu na to, że statut uległ zmianie w myśl której kadencja zarządu trwa 2 lata.

a) Podsumowując działalność Towarzystwa za rok 1966 druh prezes określił dorobek towarzystwa jako duży. W roku tym działalność Towarzystwa była szczególnie ożywiona. Wystawiono sztukę teatralną Aleksandra Fredry pt.” Śluby Panieńskie”. Zorganizowano również wycieczkę po Ziemi Wielkopolskiej dnia 29 VI 1966r.

b) W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 zebrań plenarnych, 8 zebrań zarządu i 1 zebranie Walne.

c) Druh skarbnik poinformował zebranych, że saldo z roku 1965 wyniosło 4181,80 zł, a na rok 1966 zamyka się ono stanem 2566,30zł

d) Poinformował że w roku 1966 wyuczono się 3 nowych utworów, wzięto udział w akademii 1-szo majowej organizowanej przez GRN Lewków oraz w akademii zorganizowanej z okazji milenium Polski w Biskupicach.

f) Komisja rewizyjna po zbadaniu działalności Towarzystwa i zarządu nie stwierdziła odchyleń od prawidłowej działalności.

Ad.7 i 8 Powołano Sąd koleżeński w składzie : przewodniczący – Stodolny Bernard, członkowie – Czaja Bronisław i Jan Nowacki, Czempiński Czesław oraz Gierz Teresa

Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej członkowie : Kukułka Józef, Mikszak Józef zastępcy : Kwiasowska Irena, Jurczewska Zofia

Ad.9 i 10 Przedstawiony plan działalności i finansowy na rok 1967 został przyjęty bez poprawek.

Ad.11 Druh Łapczyński poinformował zebranych, że dzień 12 czerwca ogłoszony jest dniem pieśni i muzyki. Okręg nasz również będzie organizował imprezy muzyczno-śpiewacze. Dzień ten może i finalnie być uczczony w miejscowościach chórów.

Ad.12 Kończąc zebranie druh Łapczyński pożegnał zebranych hasłem „Cześć Pieśni” dziękując za udział.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl