Protokół Walnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” z dnia 15.12.1963r w Biskupicach Ołobocznych.

221

Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 15 XII 1963r w sali szkolnej o godz. 18:00. Zebranie zagaił druh prezes Wojciech Dutkowski po czym przedstawił zebranym projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco :

 1. Zagajenie i przywitanie przybyłych gości
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków naszego Towarzystwa
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, sekretarza i 2 członków
 5. Sprawozdania zarządu : a)prezesa, b)sekretarza, c)skarbnika, d)gospodarza i bibliotekarza, e)komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu : a)prezesa i zastępcy, b)sekretarza i zastępcy, c)skarbnika, d)gospodarza i bibliotekarza, e)wybór dwóch członków zarządu.
 9. Wybór komisji rewizyjnej, przewodniczącego i dwóch członków
 10. Wybór poczetu sztandarowego, chorążego i 2 asystentek
 11. Wybór delegatów na Walne Zebrania Okręgu
 12. Winsoki do uchwał i bez uchwał
 13. Uchwalenie wysokości składek członkowskich
 14. Przyjmowanie nowych członków
 15. Wolne głosy i zakończenie

Ad.1 W punkcie tym druh prezes Wojciech Dutkowski powitał wszystkich zebranych członków czynnych, nieczynnych, sympatyków i zaproszonych gości hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Pamięć zmarłych członków Towarzystwa uczczono jednominutową ciszą i powstaniem z miejsc

Ad.3 Protokół z ostatniego Walnego Zebrania odczytała druhna sekretarka Gertruda Mularczyk, który został przyjęty bez poprawek

Ad.4 Po przegłosowaniu ogółu zebranych na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano prezesa Okręgu druha Lenartowicza, na sekretarza druha Bronisława Czaje, na członków Kazimierza Stasiaka i druha Tadeusza Rosse

Ad.5 Sprawozdania Zarządu :

a) Prezesa : Druh prezes w swoim sprawozdaniu przedstawił on zebranym że Towarzystwo nasze było prawie martwe, bo w ciągu 2 lat odbyły się 2 zebrania Plenarne i jedno Walne na które przyszło zaledwie 13 członków i zebranie się nie odbyło. Chór nasz brał udział tylko na otwarcie świetlicy gromadzkiej w dniu 10 listopada 1963r. Na zakończenie sprawozdania prezes życzył Towarzystwu jak najpomyślniejszego rozwoju i dalszej owocnej pracy, prosząc żeby jego kandydatury na prezesa nie wstawiać bo już nie przyjmie.

b) Sekretarz : Ponieważ Towarzystwo nasze było martwe druhna sekretarka sprawozdania nie złożyła.

c) Skarbnika : W punkcie tym złożył sprawozdanie druh skarbik i podał że saldo na rok 1963 i 64 wynosi 961zł 29gr, członków liczy Towarzystwo nasze 46

d) Gospodarza : W puknie tym druh gospodarz przedstawił majątek Towarzystwa który jest bez zmian.

e) Komisji rewizyjnej : Komisja Rewizyjna stwierdziła przedstawiła i potwierdziła że stan kasy zgadza się z kwitami i nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy Towarzystwa.

Ad.6 W dyskusji nad sprawozdaniami pierwszy zabrał głos przewodniczący zebrania druh Lenartowicz omówił on szeroko sprawy naszego Towarzystwa , następnie głos zabrała druhna sekretarka Okręgowa Nowaczykówna gorąco apeluje aby Towarzystwo nasze zabrało się do solidnej pracy bo w przeciwnym razie Wydział spraw wewnętrznych może je rozwiązać.

Ad.7 Przewodniczący Komisji rewizyjnej ustalił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, następnie udzielono absolutorium zarządowi.

Ad.8 Po dłuższej dyskusji i po przegłosowaniu ogółu zebranych nowy zarząd przedstawia się następująco :

Prezes – Józef Mielcarek , zastępca – Stanisław Wolniaszek

Sekretarz – Bronisław Czaja, zastępca – Gertruda Mularczyk

Skarbnik – Tadeusz Rossa

Gospodarz i bibliotekarz – Franciszek Stodolny

Członkowie Zarządu – Czesław Czempiński i Wojciech Dutkowski

Ad.9 W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

Julian Sztukowski – Przewodniczący

Kazimierz Stasiak – Członek

Hipolit Kwiasowski – Członek

Ad.10 Poczet sztandarowy przedstawia się następująco :

Feliks Stodolny – Chorąży

Kazimiera Urbaniak – Asystentka

Maria Ratajczak – Asystentka

Ad.11 Na Walne zebrania Okręgu wybrano następujących delegatów Józefa Mielczarka i Stanisława Wolniaszka.

Ad.12 Wnioski do uchwał i bez uchwał żadne nie wpłynęły.

Ad.13 Składki członkowskie ustalono w następujących wysokościach : Członkowie Czynni 1zł , członkowie nieczynni 2zł

Ad.14 Na nowych członków nikt się nie wpisał.

Ad.15 W wolnych głosach jako pierwszy zabrał głos były prezes druh Wojciech Dutkowski życząc nowemu zarządowi owocnej pracy w naszym Towarzystwie. Następnie zabrał głos druh Julian Sztukowski apelując do członków czynnych ażeby na lekcje śpiewu przyprowadzali swoje koleżanki i kolegów. Następnie na temat rozwoju naszego Towarzystwa zabierali głosy kolejno Franciszek Krupa, Franciszek Stodolny i Hipolit Kwiasowski. Na zakończenie zabrał głos Przewodniczący Walnego Zebrania druh Lenartowicz podsumowując wolne głosy. Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl