Nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu.

655

W dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków do uzyskania dofinansowania na usunięcie azbestu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 4-15 Lipca.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 4 do 15 lipca 2022 r.

W programie mogą wziąć udział:

a)    osoby fizyczne,

b)    wspólnoty mieszkaniowe,

c)    działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 6 000,00 zł.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie – usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

a)    oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku osób fizycznych,

b)    kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych,

c)    uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki – w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny dokument,

d)    kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,

e)    informacje o wyrobach zawierających azbest. 

Więcej szczegółowych informacji oraz wnioski do pobrania pod adresem : https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-do-usuwania-azbestu

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl