Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

874

Taryfa obowiązująca od 17 sierpnia 2021r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres 3 lat

Decyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu PGW Wody Polskienr PO.RZT.70.343.2021/D/PH z dnia 16 lipca 2021r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 17 sierpnia 2021 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją nr PO.RZT.70.343.2021/D/PH z dnia 16 lipca 2021 roku, wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres 3 lat.

Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 09.08.2021roku i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm. ) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od dnia 17 sierpnia 2021r.

W taryfie obowiązującej od dnia 17.08.2021r. występuje:

  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:  jedenaście grup odbiorców, oznaczonych symbolami W1, W2… W11,
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: dziewięć grup odbiorców, oznaczonych symbolami S1, S2… S9.

W taryfie obowiązującej od dnia 17.08.2021r. w stosunku do cen wody i ścieków aktualnie obowiązujących:

  • ceny netto 1m3 wody dla wszystkich grup odbiorców maleją –  o 0,27 zł dla grup taryfowych od W1 do W6 lub 0,65 zł dla grup taryfowych od W7 do W11  
  • ceny netto 1m3 ścieków dla części grup odbiorców rosną – o 1,24 zł dla grup taryfowych od S1 do S5 a dla części grup odbiorców maleją – o 1,04 zł dla grup taryfowych od S6 do S9.

Dopłata do ceny 1 m3 ścieków dla grup odbiorców „gospodarstwa domowe”Mając świadomość wysokości ustalonej ceny za odprowadzanie ścieków, celem ochrony odbiorców usług przed, choć bezspornie uzasadnioną, to jednak społecznie nadmierną jej wysokością, Rada Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce postanowiła skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającego na możliwości podjęcia uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Dopłata przekazywana jest przez gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Uchwałą numer XLIII.370.2021 z dnia 29 lipca 2021r. Rada Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce – celem ograniczenia odczuwalności wzrostu ceny – ustaliła dopłatę do ceny za odprowadzanie ścieków na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. (tj. na aktualny rok budżetowy Gminy) dla grup odbiorców S1, S2, S3, S4 i S5 – gospodarstwa domowe – w kwocie 0,98 zł netto plus należny podatek VAT do ceny 1 m3 ścieków. Dzięki zatwierdzonej dopłacie dla grup taryfowych od S1 do S5 kwota do zapłaty za odprowadzenie 1m3 ścieku w stosunku do ceny aktualnie obowiązującej wzrośnie o 0,28 zł/m3 tj. z kwoty  5,66 zł/m3 do 5,94 zł/m3.

Taryfa obowiązująca do 16 sierpnia 2021r.

Taryfa cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązująca od  12 czerwca 2018r do 11 czerwca 2021r  Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 12 czerwca 2018 roku weszła w życie, zatwierdzona decyzją nr PO.RET.070.154.2.2018.MZ z dnia 10 maja 2018 roku, wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres 3 lat.

Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2018 roku i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn. zm. ) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od dnia 12 czerwca 2018 roku.

Źródła:

http://www.wpkskalmierzyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=48&menu=49&strona=1&fbclid=IwAR0g70d8q3x_d8U3WNWVFMlQuJS-P3pGj32P8ulDi6BNiqLx5sjEr4IX5iU

https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak/posts/230380842422087