Podsumowanie 10-letniej działalności Radnego Grzegorza Wojciechowskiego.

247

Szanowni Państwo, zakończenie blisko 10-letniej działalności radnego gminy to przyczynek do swego rodzaju podsumowania działań na rzecz Biskupic Ołobocznych. Chcę wspomnieć o sprawach i wydarzeniach najbardziej istotnych w ostatnich latach naszej wioski. Decyzja o kandydowaniu do Rady Gminy w 2014 r. była decyzją trudną, mając świadomość, z jakimi wyzwaniami i problemami będę musiał się zmierzyć.

Bezpośrednio po wyborach, już na początku grudnia 2014 r., z mojej inicjatywy zostało zwołane zebranie wiejskie, na które osobiście zaprosiłem wówczas urzędującą Panią Burmistrz Bożenę Budzik. Wbrew sceptycznemu podejściu niektórych osób, zebranie zakończyło się dużym sukcesem. Pani Burmistrz ze zrozumieniem przyjęła uwagi i postulaty mieszkańców w zakresie zadań gminnych, jak również inwestycji dotyczących dróg powiatowych.

Głównym sukcesem zebrania było zorganizowanie przez Panią Burmistrz już 28 lub 29 grudnia spotkania w Starostwie Powiatowym ze starostą powiatu ostrowskiego, Pawłem Rajskim, gdzie wspólnie ustalono terminy oraz zasady finansowania dokończenia budowy chodnika przy ul. Ostrowskiej oraz remontu ul. Środkowej na odcinku od skrzyżowania do remizy strażackiej.

Bezpośrednim efektem spotkania na zebraniu wiejskim, była decyzja o kapitalnym remoncie Pomnika Pamięci Ofiar Wojen, bo już w 2016 roku odbyły się przed nim uroczystości 90-lecia powstania OSP Biskupice Ołoboczne.

Kolejnymi moimi działaniami w kadencji 2014-2018, które zakończyły się powodzeniem, to remont dróg gminnych: ul. Środkowej, ul. Parcele oraz pierwszy etap remontu ul. Szkolnej w kierunku Skalmierzyc oraz Śliwnik.

Niewątpliwie największym zadaniem zakończonym sukcesem był remont Sali Wiejskiej, gdzie przy bardzo dużym wspólnym zaangażowaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Ołobocznych oraz niezliczonej rzeszy mieszkańców naszej wioski otrzymaliśmy prawie nowy funkcjonalny budynek z ogrzewaniem gazowym (kto pamięta stare piece, ręka do góry). Zagospodarowaliśmy teren przy sali, powstał plac zabaw dla dzieci, nasadzono zieleń oraz wybudowaliśmy scenę z zadaszeniem tak często wykorzystywaną na naszych uroczystościach.

W trakcie tej kadencji udało mi się pozyskać ( przygotowałem wniosek i dokumentacje) z Urzędu Gminy 100 000 zł na remont naszego kościoła parafialnego, dzięki czemu , wspólnie ze środkami własnymi parafii udało się min. przeprowadzić gazowanie kościoła przeciwko kornikom, remont instalacji elektrycznej czy wymianę desek elewacyjnych na wieży kościelnej.

Kadencja druga, niezmiernie długa 2018-2024, to czas nieprzewidywalnych, a zarazem trudnych wydarzeń. Mimo wszystko jest to kadencja zakończona wieloma inwestycjami , realizacją ciekawych projektów, a przede wszystkim owocną współpracą z nowym Burmistrzem naszej Gminy, Łukaszem Walczakiem. Główną inwestycją tej kadencji była długo wyczekiwana modernizacja ul. Ostrowskiej. Była to inwestycja powiatowa, jednak przy wydatnej pomocy finansowej naszej gminy. W trakcie tej inwestycji powstał ciąg pieszy między naszym kościołem parafialnym a cmentarzem. Jest to kolejne potwierdzenie , że ustalenia ze Starostą Pawłem Rajskim są zawsze realizowane , z korzyścią dla mieszkańców naszej wioski.

Jestem niezmiernie zadowolony, że przed zakończeniem tej kadencji udało się zakończyć wszystkie gminne inwestycje drogowe i połączyć Biskupice ze Skalmierzycami, na Osadę, na Dąbek oraz na Śliwniki. Na zakończenie pragnę wspomnieć o inwestycjach przy Szkole Podstawowej. Obok przeprowadzonej termomodernizacji na uwagę zasługuje budowa praktycznie nowego boiska szkolnego z automatycznym nawadnianiem murawy oraz zaplecza socjalnego w ramach programu Szatnia na Medal. Inwestycja ta była możliwa dzięki prężnie rozwijającej się naszej Szkółce Piłkarskiej, której osobiście byłem pomysłodawcą i współorganizatorem.

O kolejnych inwestycjach przy Szkole Podstawowej oraz w całych Biskupicach Ołobocznych przyjętych już w budżecie Gminy do realizacji w 2024 r., będących zakończeniem moich działań oraz projektach i planach Burmistrza Łukasza Walczaka dotyczących Biskupic Ołobocznych, poinformuję w następnej informacji.

Grzegorz Wojciechowski

źródło fotografii : www.biskupiceoloboczne.pl , www.noweskalmierzyce.pl