Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Nowe Skalmierzyce

302

Szanowni Państwo przypominamy, że aktualnie trwa nabór wniosków o kontynuację nauki dzieci w przedszkolach i potrwa on do 14 Lutego. Natomiast nabór wniosków rodziców dzieci nowo przyjmowanych do przedszkoli rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 4 marca 2024r. O przyjęciu będą decydować przyznane punkt według wytycznych przez komisje rekrutacyjne wyznaczone w każdej placówce.

Szczegółowe informacje :

W roku szkolnym 2024/2025 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyc będą funkcjonowały następujące placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole w Kotowiecku
 • Publiczne Przedszkole w Ociążu
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Zasady przyjęć do klas I w Szkołach Podstawowych  w roku szkolny 2024/2025

Termin składania wniosków do pierwszych klas jest następujący od 19 lutego do 11 marca 2024r.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar danych wsi lub miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

            Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Wzór zgłoszenia określa art. 151 ustawy prawo oświatowe). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 Zgłoszenie dziecka do I klasy w obwodzie szkoły

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie czynności.

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły

Planowana liczba oddziałów Klas I w roku szkolnym 2024/2025

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych  – 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie – 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu – 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie – 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowtowiecku – 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach – 2 oddziały

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach – 2 oddziały

Szkoła podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach – 2 oddziały

źródło informacji : https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli