Protokół Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 1 lutego 1970 roku.

217

Protokół zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 1 II 1970r.

Zebranie zagaił Druh Prezes powitał zebranych hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”. Następnie został podany następujący porządek zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Sprawy organizacyjne : a)Ustalenie daty walnego zebrania, b) Sporządzenie planu pracy na walne zebranie, c)Przyjmowanie składek, d) Sprawa ślubu druhny Wolniaszek
  4. Przyjmowanie kandydatów na członków
  5. Wolne głosy i wnioski
  6. Zakończenie

Ad.1 Zagajenia dokonał druh Sztukowski, witając zebranych członków hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Protokół odczytał Sekretarz

Ad.3 a) Ustalono datę Walnego zebrania na 22 II 1970 godz. 16:00, b) Plan pracy omówiono ogólnie , szczegółowy plan zostanie ustalony w późniejszym czasie, c)Składek nie zbierano na dzisiejszym zebraniu z powodu nieobecności skarbnika.

Ad.4 Na członka nikt się nie zapisał

Ad.5 W wolnych głosach i wnioskach wywiązała się dyskusja na temat przedstawienia w okresie Świąt Wielkanocnych

Ad.6 Zakończenia zebrania dokonał druh Prezes hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl