Protokół z zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia z dnia 11 lutego 1968 roku.

194

Protokół ze sprawozdawczo-wyborczego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej 11 II 68r.

Zebranie zagaił prezes Towarzystwa druh Julian Szczukowski, witając zebranych śpiewaczym hasłem „Cześć Pieśni”, po czym przedstawił następujący plan zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Sprawozdanie Zarządu: a) prezesa, b) sekretarza, c)skarbnika, d) gospodarza, e) dyrygenta, f) komisji rewizyjnej
 4. Wybór zarządu: a)prezesa i zastępcy, b) sekretarza i zastępcy, c) gospodarza d) 2 członków zarządu, e) komisji rewizyjnej
 5. Wybór poczetu sztandarowego
 6. Wybór sądu koleżeńskiego
 7. Wybór delegata na walne zebrania Okręgu
 8. Plan pracy na rok 1968
 9. Uchwalenie finansów na 1968
 10. Wnioski do uchwalenia
 11. Uchwalenie składek członkowskich
 12. Przyjmowanie nowych członków
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

Ad.2 Przewodniczącym Walnego Zebrania jednogłośnie wybrano prezesa Okręgu druha Łapczyńskiego. Do stołu prezydialnego powołano druhów Marczaka Ignacego i Szczukowskiego Piotra.

Ad.3 a) Druh prezes scharakteryzował pracę całego zespołu jako niezbyt pomyślną. Na ten wynik składa się wiele przyczyn natury obiektywnej, między innymi duży ubytek członków i stały nabór nowych co ujemnie odbija się na wynikach pracy.

b) Z informacji sekretarza druha Nowackiego wynika, że w roku 1967 odbyło się 7 zebrań plenarnych z czego 5 protokołowanych oraz 8 zebrań zarządu. Wpłynęło 8 pism i okólników, wysłano 8 korespondencji. Przyjęto 8 członków.

c) Dochody w roku 1967 wyniosły wraz z saldem z roku 1966 – 10.485,24 zł. Rozchody w 1968 roku 3.822,50 zł. Saldo na dzień 1 I 1968 wynosi 6662,74zł.

d) Majątek towarzystwa nie uległ zmianie.

e) W roku sprawozdawczym odbyły się 32 lekcje. Wyuczono się Kołysanka – H.Łapiński, Biała czeremcha – A.Świecznikow, oprócz tego powtarzano utwory uprzednio wyuczone.

f) po zbadaniu całokształtu pracy chóru Komisja Rewizyjna prosi o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ad.4 W wyniku dyskusji i wyborów ukonstytuował się następujący zarząd: prezes – Julian Sztukowski, wiceprezes – Bronisław Czaja, sekretarz – Leon Nowacki, z-ca sekretarza – Józef Kukułka, gospodarz – Giecz Teresa, członkowie zarządu : Czesław Czempiński, Ryszard Długiewicz,

Komisja rewizyjna: przewodniczący – Stasiak Kazimierz, członkowie – Mikszak Józef, Kwiasowska Irena, z-cy członków – Kwiasowski Hipolit, Nowacki Teofil

Ad.5 Poczet sztandarowy wybrano w składzie : chorąży – Sztukowski Tadeusz, asystentki : Stasiak Krystyna, Dudkowska Aurelia

Ad.6 Sąd koleżeński wybrano w składzie : Czaja Bronisław, Stodolny Bernard, Nowacki Jan, Czempiński Czesław, Giecz Teresa.

Ad.7 Jako delegatów wybrano druhów : Szczukowski Julian, Krupa Franciszek

Ad.8 Program działania na rok 1968 przedstawił druh J. Szczukowski. Program ten przyjęto bez poprawek.

Ad.9 Z przedstawionego rozliczenia finansowego wynika, że projektowane rozchody równoważone są przez projektowany dochód i oscylują w okół sumy 5.000 zł.

Ad.10 Żaden wniosek nie został przedstawiony do rozpatrzenia.

Ad.11 Uchwalono składki członkowskie w wysokości 1 zł miesięcznie dla członków śpiewających i 2 zł miesięcznie dla członków nieśpiewających

Ad.12 Z przykrością odnotowano, że nikt na nowych członków się nie zapisał.

Ad.13 Jako pierwszy głos zabrał druh prezes Szczukowski dziękując zebranym za wybór i w imieniu wybranego zarządu zapewnił zebranych o tym, że zarząd dołoży starań w kierunku zmierzającym do uaktywnienia pracy Towarzystwa. Z kolei zabrał głos sekretarz druh Nowacki, który nawiązując do punktu zebrania „Przyjmowanie nowych członków” i tego że tym razem nikt się nie zapisał, stwierdził ze jest to między innymi wynikiem nieatrakcyjności pracy Towarzystwa. Jeśli chcemy mieć nowych członków to musimy przynajmniej w fazie początkowej uatrakcyjnić lekcje śpiewu. Powinno to stać się przedmiotem starań zarządu. Każda inicjatywa w kierunku polepszenia pracy Towarzystwa będzie mile widziana. Z kolei głos zabrał druh Łapczyński. W wystąpieniu swym scharakteryzował działalność Chóru VI okręgu. Jako członek męskiego chóru „Echo” z Ostrowa, zaproponował on pomoc naszemu zespołowi w formie wypożyczenia taśm z nagraniami.Kolejnym mówcą był dyrygent okręgowy druh Dymała. Wspominał on przeszłość naszego chóru z którą wiąże go dużo wspomnień. Wspomnienia to przeszłość , życie to praca i nią należy się zająć . Poinformował on zebranych, że w okresie marzec – kwiecień odbędzie się festiwal piosenki żołnierskiej. Apelował do naszego chóru o wzięcie udziału w tej imprezie. W wyniku dyskusji ustalono przechodząc do spraw chóru, że lekcje odbywać się będą w środę i piątki aż do odwołania.

Ad.14 W wyniku wyczerpania tematów zebrania prezes Szczukowski dokonał zamknięcia zebrania, dziękując przewodniczącemu zebrania druhowi Łapczyńskiemu za sprawne przeprowadzenie zebrania, druhowi dyrygentowi okręgowemu Dymale za oferowanie pomocy instruktażowej naszemu zespołowi, oraz wszystkim zebranym za udział w zebraniu pożegnał wszystkich hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl