Protokół z plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 20 marca 1966

233

Protokół z plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej dnia 20 III 1966 o godz. 16:00.

Zagajenia dokonał prezes Towarzystwa druh Julian Sztukowski, witając zebranych hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” po czym podał następujący program zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego.
  3. Sprawozdanie delegatów z zebrania Okręgu 6
  4. Zatwierdzenie planu na rok 1966
  5. Omówienie lekcji na najbliższy okres
  6. Sprawa zabawy tanecznej
  7. Zbieranie składek
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

Program ten przyjęto bez poprawek

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania odczytał zastępca sekretarza druh Kukułka Józef, został on przyjęty bez zmian.

Ad.3 Głos zabrał druh Sztukowski, omówił przebieg walnego zebrania okręgu i podał do wiadomości zebranym skład nowo wybranego zarządu okręgu. Jak również z zadowoleniem stwierdził, że w okręgu nasze Towarzystwo Śpiewacze ma dość dobrą opinię.

Ad.4 Plan pracy na rok 1966 przedstawiony przez druha Sztukowskiego został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5 Sprawę lekcji omówił druh Czaja Bronisław, stwierdzi, że na lekcjach jest słaba frekwencja a najgorzej to jest z basem i że lekcje są za krótkie. Druh prezes przedstawił jakie pieśni jednogłosowe należy się nauczyć i przygotować na święto pieśni na dzień 16 czerwca 1966r.

Ad.6 Na przewodniczącego komitetu zabawy został wybrany druh Czaja Bronisław oraz pozostali członkowie komitetu : Druh Jan Marczak, Kukuła Józef – bufet, Czesław Czępiński – zezwolenie, Nowicki Jan i Wolniaszczyk Stanisław – Kasa.

Ad.7 Skarbnik zbierał składki

Ad.8 W punkcie tym głosu w dyskusji nikt nie zabrał.

Ad.9 Druh Prezes zamknął zebranie Towarzystwa hasłem „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl