Protokół z Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 13 lutego 1966r.

224

Protokół z Walnego Zebrania Towrzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dni 13 lutego 1966r w świetlicy gromadzkiej o godz. 17:00.

Zagajenia dokonał prezes druh Julian Szczukowski witając zebranych śpiewaczym hasłem „Cześć Pieśni”, po czym przedstawił następujący program zebrania.

 1. Zagajenie i powitanie gości
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2-ch ławników Walnego Zebrania
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie zarządu : a)prezesa, b) sekretarza, c)skarbnika, d) dyrygenta, e) gospodarza, f) komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu
 9. Wybór komisji rewizyjnej
 10. Wybór poczetu sztandarowego
 11. Wybór delegatów na walne zebrania Okręgu
 12. Plan pracy na rok 1966
 13. Wnioski do uchwał
 14. Uchwalenie składek członkowskich
 15. Przyjmowanie nowych członków
 16. Wolne głosy
 17. Zakończenie

Program ten został przyjęty bez poprawek.

AD.2 Pamięć zmarłych członków Towarzystwa uczczono symboliczną minutą ciszy powstając z miejsc.

AD.3 Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano byłego wielokrotnego prezesa druha Wojciecha Dutkowskiego, sekretarzem druhnę Jeżewską Zofię, ławnikami druha Marczaka Ignacego i druha Piotra Szczukowskiego.

AD.4 Protokół z poprzedniego walnego zebrania odczyta druh Leon Nowacki. Protokół został przyjęty bez poprawek.

AD.5 Sprawozdania Zarządu:

a) prezes – scharakteryzował on pracę w przeciągu roku sprawozdawczego. Podkreślił, że największymi osiągnięciami Towarzystwa jest nasz występ o „Laur Dwudziestolecia” oraz wystawienie sztuki teatralnej Wojciecha Bogusławskiego pt.”Krakowiacy i Górale”. Kończąc sprawozdanie zaapelował do członków o dalszą, szczególnie aktywną pracę w roku 100-lecia Państwa Polskiego.

b) sekretarza – poinformował on zebranych on zebranych, że w roku sprawozdawczym odbyło się 1- walne zebranie, 8-zebrań plenarnych, 10-zebrań zarządu, otrzymano 15 korespondencji i wysłano 4-ery. Do Towarzystwa przyjęto 7 członków.

c) skarbnika – druh skarbnik odczytał sprawozdanie, które informuje że saldo kasy na rok 1966 wynosi 4181 zł i 80 groszy.

d) gospodarza – z powodu nieobecności gospodarza, druh prezes poinformował zebranych, że majątek towarzystwa wzbogacił się o 1 piec grzewczy. Poza tym nie uległ on zmianie.

e) dyrygenta – podkreślił on, że w roku sprawozdawczym, wyuczono się 8-miu utworów chóralnych mianowicie:

W ogrodzie róża – Antosa

Pieśń o pokoju – Nowackiego

Oj ni masz, ni masz – Paradowskiego

Nie wyskakuj ptaszku – Lasockiego

Przywiozłem z miasteczka – Świerzyńskiego

Ratusz Poznański – Nowowiejskiego

Piosenka pierwszomajowa – Turskiego

Tańcuj, że dziewczyno – Paciorkiewicza

Chór nasz brał udział w uroczystości 1-szo majowej w Lewkowie oraz w eliminacji o „Laur XX festiwalu” i zdobył 79 i 1/3 p.

f) komisji rewizyjnej – przewodniczący komisji druh Stasiak K. w sprawozdaniu swym stwierdził, że praca zarządu przebiegła zgodnie z wytycznymi planu, stan kasy zbadany i zgodny. Wobec powyższego komisja rewizyjna stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zwraca się na do zebranych o ponowny wybór tego samego zarządu.

Ad.6 Zabierając głos przewodniczący walnego zebrania, druh Wojciech Dutkowski podziękował ustępującemu zarządowi za dotychczasowy wkład pracy, który jego zdaniem był duży.

Ad.7 Przewodniczący walnego zebrania zwrócił się do zebranych z wnioskiem komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zebrani wyrazili swą aprobatę oklaskami. Wniosek przyjęto jednomyślnie.

Ad.8 Przewodniczący zwraca się do zebranych z apelem o ponowny wybór tego samego zarządu. w toku dyskusji wybrano następujący zarząd:

prezes – Julian Szczukowski

wiceprezes – Bronisław Czaja

sekretarz – Leon Nowacki

skarbnik – Stanisław Wolniaszek

gospodarz – Jan Nowacki

członkowie zarządu – Franciszek Stodolny, Czesław Czempiński

Ad.9 W wyniku wyborów ukonstytuowała się następująca komisja rewizyjna:

przewodniczący – Kazimierz Stasiak

członek – Antoni Widyński

członek – Gertruda Mularczyk

Ad.10 Poczet sztandarowy wybrano w składzie :

chorąży – Jan Kubiak

z-ca chorążego – Kazimierz Fabian

asystentki – Krystyna Stasiak, Helena Stodolna

Ad.11 Jako delegatów na walne zebranie VI Okręgu w Ostrowie wybrano prezesa Juliana Szczukowskiego i skarbnika Stanisława Wolniaszka.

Ad.12 Zabierając głos druh Leon Nowacki podkreślił że na przyszłość należy postępować w ten sposób, że zarząd powinien opracować plan na najbliższy rok i przedstawić go do uzupełnienia i zatwierdzenia na zebraniu plenarnym. Dzieje się tak ponieważ przed końcem roku należy opracować plan pracy na rok następny. No ale jest to doświadczenie, które zdobyto dopiero teraz. Jako główne kierunki pracy na rok 1966 należy uznać przygotowanie do występu z okazji 100-lecia Państwa Polskiego, oraz występ amatorskiego zespołu teatralnego.

Ad.13 Zarząd towarzystwa w uznaniu zasług druha Hipolita Kwiasowskiego wystąpił z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie tytułu honorowego członka towarzystwa. Zebrani przyjęli to jednomyślnie.

Ad.14 Wysokość składek pozostaje bez zmian tzn : członkowie czyni 1zł na miesiąc, członkowie wspierający 2zł na miesiąc.

Ad.15 Jako nowi członkowie przyjęci zostali : Franciszek Krupa, Kubiak Jan, Dutkowska Henryka. Przewodniczący zebrania poinformował ich o obowiązkach członków i życzył im owocnej pracy oraz sukcesów i wiele zadowolenia.

Ad.16 Druh Józef Mielcarek wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie występu chóru, dla miejscowego społeczeństwa traktując to jako magnez który powinien przyciągnąć nowych członków. Wniosek ten poparł ogół członków i postanowiono go wciągnąć do planu pracy. Zabierając głos były i obecny prezes Szczukowski podsumował wkład pracy towarzystwa za ubiegły rok nad krzewieniem śpiewactwa. Za najbardziej zasłużonych, ofiarnych i punktualnych zarząd uznał :

Jan Nowacki, Bronisław Czaja, Irena Kwiasowska, Janina Wawrzyniak, Teresa Gierz, Tadeusz Sobczak, Helena Wolniarek, Krystyna Stasiak, Kaziemierz Rutoszny, Kazimiera Bączkiewicz.

Trzech pierwszych wyróżniono dodatkowo zdjęciami z występu teatralnego „Krakowiacy i górale”

Na zakończenie jeszcze raz zabrał głos prezes apelując do śpiewaków o regularne uczęszczanie na lekcje śpiewu.

Ad.17 Zamknięcia zebrania dokonał przewodniczący zebrania dziękując przybyłym za liczne przybycie, żegnając pozdrowieniem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl