Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 16 maja 1965r.

305

Protokół z Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej w dniu 16.05.1965r. o godz. 15:30

Otwarcia zebrania dokonał prezes druh Julian Szczukowski po czym przedstawił zebranym następujący plan zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty Zarządu : a) Sprawa lekcji śpiewu, b) Wyjazd na Festiwal śpiewaczy do Ostrowa Wlkp. w dniu 06.06. br.
  4. Sprawozdanie z zabawy
  5. Opłata składek członkowskich i przyjmowanie nowych członków
  6. Wolne głosy i wnioski
  7. Zakończenie

Ad.1 Program ten został przyjęty bez poprawek.

Ad.2 Protokół odczytał sekretarz druh Nowacki, został on przyjęty bez poprawek.

Ad.3 a) druh prezes wystąpił z apelem do wszystkich członków Towarzystwa o wzmożenie wysiłku w celu jak najlepszego przygotowania się do eliminacji „O chór dwudziestolecia”

b) w toku dyskusji ustalono, że wyjazd na eliminacje powiatowe odbędzie się w dniu 06.06.65r o godz. 9:00 pociągiem z Ociąża. Prezes podał do wiadomości że eliminacje rozpoczną się o 10:00 zakończenie zaś nastąpi prawdopodobnie o godz. 14:00. Po zakończeniu przewiduje się wspólny obiad.

Ad.4 Druh skarbnik Wolniaszek Stanisław przedstawił sprawę finansową z zabawy i tak przychód wyniósł 1455 zł, rozchód zaś 1553 zł. Wynikiem zabawy jest więc deficyt 98 zł. Z kolei głos zabrał druh prezes wyjaśniając, że celem zabawy nie było jedynie osiągnięcie zysku za wszelką cenę, lecz głównie chodziło o danie rozrywki członkom Towarzystwa. Była to więc pewna forma nagrody za wkład pracy w życie Towarzystwa.

Ad.5 Na nowego członka Towarzystwa nikt się nie zapisał.

Ad.6 Jako pierwszy zabrał głos druh Józef Mielcarek proponując wykonanie wspólnego zdjęcia i wklejenia go do pamiątkowego albumu. Druhowie propozycję tą przyjęli z aprobatą . z kolei głos zabrał druh Czaja apelując o wszystkich śpiewaków by nie rozchodzili się po przyjeździe do Ostrowa by móc gdy przyjdzie na nas kolej bez żadnych tarapatów wyjść na scenę DKK. Druh prezes nawiązując do występu z okazji 1 maja w Czekanowie udzielił pochwały druhowi Sobczakowi, który mimo wielu zajęć domowych potrafił znaleźć czas na wyjazd. Jest to przykład właściwe pojętego obowiązku względem Towarzystwa. W toku dyskusji nad wyjazdem pierwszomajowym skarbnik podał, że wyjazd odbył się na koszt Towarzystwa. Dlatego też postanowiono wystąpić do GRN w Czekanowie o umorzenie opłaty za korzystanie z sali świetlicy podczas ostatniej zabawy. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy zamiast deficytu byłby zysk w kwocie 112zł

Ad.7 Wobec wyczerpania spraw dokonał zamknięcia zebrania hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl