Zebranie plenarne Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z 21 marca 1954 roku w Biskupicach Ołobocznych

253

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych z dnia 21 marca 1954 roku.

Zebranie zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech słowami „Cześć Pieśni” poczem przeczytał program zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odśpiewanie pieśni
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  4. Komunikaty zarządu: a) sprawa przedstawienia, b) sprawa lekcji
  5. Sprawozdanie delegatów z Walnego Zebrania Okręgu
  6. Przyjmowanie członków, zbieranie składek
  7. Wolne głosy
  8. Zamknięcie zebrania pieśnią

Ad.2 Z powodu nieobecności druha dyrygenta pieśni nie odśpiewano

Ad.3 W punkcie tym druh sekretarz odczytał protokół, który został przyjęty bez zmian

Ad.4 W sprawie przedstawienia druh prezes podkreślił, że musimy się zabrać do roboty bo przedstawienie musimy odegrać na święta Wielkiej Nocy. W sprawie lekcji druh prezes skrytykował druhów i druhny ponieważ bardzo mało uczęszczają na lekcje, a festiwal się zbliża i musimy brać udział.

Ad.5 W punkcie tym delegaci z Walnego Zebrania Okręgu zdali wyczerpujące sprawozdania z przebiegu całego zebrania, w sprawie festiwalu śpiewaczego uchwalono, że festiwal odbędzie się w dniu 4 lipca 1954 roku w Ostrowie w Domu Kultury Kolejarza.

Ad.6 Na członka zapisał się Mencel Henryk

Ad.7 W wolnych głosach druh prezes omówił że bardzo dużo druhów wchodzi na chór, a dla śpiewaków nie ma miejsca na chórze, postanowiono raz zrobić porządek, że na chór mają prawo wstępować wyłącznie śpiewacy.

Ad.8 Ponieważ nikt głosu więcej nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem ” Cześć Pieśni”