Protokolarz z zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia z 15 lutego 1953 roku w Biskupicach Ołobocznych

233

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 15 lutego 1953 w sali zebrań.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” i odczytał niżej wymieniony program:

  1. Zagajnie
  2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania plenarnego
  3. Komunikaty zarządu: a) kwestia śpiewu, b)kwestia składek
  4. Sprawozdanie kasowe skarbnika z ostatniej zabawy i przedstawienia
  5. Dyskusja nad komunikatami zarządu i sprawozdaniem skarbnika
  6. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad2. Protokół z ostatniego zebrania odczytał druh sekretarz , który przyjęto bez zmian

Ad3. Druh prezes złożył w imieniu zarządu podziękowanie komitetom z ostatniej zabawy i przedstawienia za tak solidne się wywiązanie ze swoich funkcji. Dalej druh prezes apelował do członków, wzmocnić głosy alt i sopran gdyż bardzo słabo stoją te głosy, oraz ażeby członkowie starali się chodzić na każde lekcje, a nie opuszczać. Następnie druh prezes przedłożył kwestię obniżenia składek. Po przedyskutowaniu tej sprawy głosowanie wykazało, że pozostaje wysokość składek według ostatniego walnego zebrania. Na zakup ławek członkowie się zgodzili jednogłośnie.

Ad4. Sprawozdanie kasowe skarbnika z ostatniej zabawy w dniu 9.II.53 – saldo 650zł, z przedstawienia 25.II.53 saldo 938,05zł

Ad5. W dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos druh prezes i oświadczył i oświadczył że rozchód jest duży, gdyż był dany poczęstunek dla amatorów przedstawienia.Więcej głosu nikt nie zabrał.

Ad6. Zbieranie składek było z dość dobrą frekwencją. Na członków zapisali się : Adamczak Antoni, Sztukowski Stanisław, Gmerek Bronisław, Ratajczawk Bronisław, Ks. Haraszkiewicz.

Ad7. Wolne głosy: W wolnych głosach zabrał głos druh sekretarz i stawił wniosek, ażeby o ile będzie możliwe odegrać przedstawienie na Wielkanoc, więc druhowie się zgodzili o ile będzie książka odpowiednia.

Ad8. Po wyczerpaniu programu druh prezes zakończył zebranie hasłem ” Cześć Pieśni ” .

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl