Protokolarz z zebrania plenarnego z dnia 5 czerwca 1949. Wizytacja Zarządu Okręgowego.

200

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych nr NR 2/49.
Plenarne zebranie Towarzystwa Śpiewu Lutnia zwołano w dniu 5 czerwca 1949 roku i odbyło się w sali Obywatel Kwiasowskiej. Druh prezes Stodolny Józef zagaił zebranie hasłem CZEŚĆ PIEŚNI i odczytując program tegoż zebrania.

1.Zagajenie
2.Powitanie Zarządu Okręgowego
3.Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
4.Przemówienie druh. prezesa Okręgowego.
5.Komunikaty Zarządu
6.Potwierdzenie wyboru kontrolera śpiewu i jego zastępcy

7.Przyjmowanie kandydatów na członków.
8.Wolne Głosy
9.Zakończenie


W punkcie 2 druh prezes powitał Zarząd Okręgowy
W punkcie 3 druh sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania plenarnego którego bez poprawki przyjęto.
W punkcie 4 druh prezes Okręgowy przemówił do członków bardzo znacząco jaki cel i zadania mają koła Śpiewacze w końcu życzył organizacji naszej pomyślnego rozwoju. Po przemówieniu druha Okręgowego , prezes Stodolny podziękował za tak piękne przemówienie, oraz apelował do zebranych by jak najliczniej wpisywali się do Towarzystwa Śpiewu.
W punkcie 5 Komunikaty zarządu, w Punkcie tym druh prezes zabadał stan kasy, który przedstawia się bardzo źle i apeluje do członków by uiszczali swe składki członkowskie, gdyż jako nowo zorganizowane Towarzystwo nie posiada funduszów z którego można by się było samowystarczalnie opłacić, dlatego tez inaczej nie można się na razie zagospodarować jedynie tylko chwilowo przez opłacanie składek. Następnie odczytał druh prezes zaproszenie na 60letni jubileusz istnienia bratniego Tow. Śpiewu z Ostrowa połączonego z zjazdem 6 Okręgu Związku Kół Śpiewaczych w Ostrowie, który ma się odbyć w niedzielę dnia 12 czerwca 1949 r w Ostrowie.
Nad punktem tym druh prezes otworzył dyskusje dając pod głosowanie członkom cel wzięcia udziału w wspomnianym zjeździe, większością głosów uchwalono na ten zjazd pojechać. Przed tym jeszcze odczytał zawiadomienie o ślubie druhny Chalaścianki, oczywiście i tutaj życzył sobie druh prezes aby jako pierwszej druhnie, która nas opuszcza zaśpiewać pieśń.
W punkcie 6. potwierdzenie wyboru kontrolera śpiewu i zastępcy i zostali jednogłośnie potwierdzeniu Kaczmarek Jan i zastępca Skrobański Roman.
Punkt 7 przyjmowanie na członków. Na członków zapisali się: Adamczak Zofia, Jaźwiec Krystyna i Gierz Leon.
Punkt 8. Wolne głosy. We wolnych głosach zabrał głos druh Kaczmarek Jan zapytując prezesa Okręgowego czy Koła Śpiewacze są finansowo wspomagane przez Główny Zarząd, na co druh prezes okręgowy odpowiedział, że tak w pierwszym rzędzie na przeszkolenie dyrygentów, tam gdzie zachodzi potrzeba szkolić młodych dyrygentów.Następnie druh prezes udzielił głosu druhowi dyrygentowi okręgowemu Kowalskiemu, który w swych słowach zreferował znaczenie pieśni ludowych i masowych ,zachęcając tem samym pozytywnego ustosunkowania się tejże pieśni, tym bardziej że pieśn nas tylko rozwesela czy to w smutku czy w pracy. W przemówieniu swym ucieszył się mocno tym że znowu chór nasz pobudził się do życia, kiedyś stał na bardzo wysokim poziomie i przyrzekł ze będzie się starał o to aby nasze towarzystwo doprowadzić do takiego życia jakie było kiedyś. Następnie głos zabrał druh Skrobański Roman w sprawie urządzenia zabawy lutowej którą uchwalono na dzień 3.7.1949. Przy tym już nikt więcej głosu nie zabrał . Druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl