Towarzystwo Śpiewu Lutnia – protokół zebrania wznawiającego działalność Towarzystwa 1949rok.

328

Protokół zebrania organizacyjnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych.

W niedzielę 13 marca 1949 roku zostało zwołane zebranie organizacyjne Tow. Śpiewu Lutnia z inicjatywy Obywatela Józefa Stodolnego.

Zebranie to odbyło się w Biskupicach Ołobocznych w sali Obywatelki Jadwigi Kwiasowskiej. Obywatel Józef Stodolny witając uroczyście przybyłych gości w kilku treściwych słowach omówił cel Towarzystwa Śpiewaczego oraz jaki charakter i zadania ma Towarzystwo Śpiewacze, równocześnie odczytał program zebrania organizacyjnego.

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego zebrania organizacyjnego, sekretarza i dwóch ławników.

3. Przyjmowanie kandydatów na członków.

4. Wybór zarządu

  1. prezesa i zastępcy
  2. sekretarza i zastępcy
  3. skarbnika
  4. gospodarza
  5. dyrygenta i zastępcy
  6. 3 członków zarządu
  7. komisja rewizyjna

5. Uczczenie pamięci zmarłych i poległych śp. członków Towarzystwa Śpiewu Lutnia

6. Uchwalenie stawek członkowskich

7. Wolne głosy

8. Zakończenie pieśnią Kochajmy się bracia mili.

Punkt 1 – Zagajenie następiło przed odczytaniem programu.

Punkt 2 – Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Obywatela Piotra Sztukowskiego, który tenże dziękując wszystkim za zaufanie i przewodnictwo, omówił tenże cel Towarzystwa nadmieniając przytem że organizacja tu kiedyś istniała i bardzo dobrze prosperowała jednakże w czasie okupacj została przez najeźdźców hitlerowskich rozgromiona, i następnie zebranie prowadził wzorowo, na sekretarza proponował Obywatela Adamczyka Antoniego na co wszyscy jednogłośnie zgodzili się. Jako ławników do stołu prezydialnego powołano Obywateli Olejnika Władysława, Wojciecha Dutkowskiego i Wacława Ampułę.

Punkt 3 – W punkcie trzecim przystąpiono do wpisywania kandydatów na członków. Na członków czynnych zapisało się 50 osób. Na członków nieczynnych 34 osoby.

Punkt 4 – Wybór zarządu :

W punkcie tym przewodniczący zebrania apeluje do członków i prosi aby wybrali zarząd, do którego mają zaufanie, by zarząd ten w przyszłości dobrą i sumienną pracę prowadził , to też jako przewodniczący podaje kandydaturę na prezesa druha Józefa Stodolnego na co wszyscy jednogłośnie wyrazili zgodę. Druh Stodolny kandydaturę przyjął zarazem dziękując za zaufanie i sam już jako prezes na zastępce jego czyli wiceprezesa podał kandydaturę druha Adamczyka Antoniego. Także i tutaj padły ożywione jednogłośnie głosy na wyrażenie zgody na zapytanie przewodniczącego zebrania, czy druh Adamczyk kandydaturę przyjmuje, odpowiedź brzmiała tak i równocześnie druh Adamczyk dziękuje wszystkim za zaufanie. Sekretarzem wybrano jednogłośnie druha Stanisława Cichorskiego, na zastępce wybrano Kazimierza Stasiaka. Na skarbnika wybrano Ignacego Marczaka, na gospodarza wybrano Romana Skrobanskiego na dyrygenta wybrano jednogłośnie druha Mieczysława Hausmanna nauczyciela tutejszej szkoły, który tenże bardzo chętnie dyrygenturę przyjął, na zastępce wybrano Stefana Kaźmierczaka organistę tutejszej parafii. Jako członków zarządu wybrano 3 druhów i to następujących: Nowakowskiego Michała, Korczaka Jana i Chlebowskiego Alfonsa. Jako komisję rewizyjną wybrano druha Sztukowskiego Piotra jako przewodniczącego oraz 2 członków druhów Olejnika Władysława i Długiewicza Jana.

Po dokonaniu wyboru zarządu przewodniczący zebrania druh Sztukowski Piotr podziękował wszystkim zebranym za tak szybkie i sprawne wybranie zarządu. Na tym druh Sztukowski Piotr kończy swoje przewodzenie na tym zebraniu.

Punkt 5 – Uchwalenie składek członkowskich druh prezes na temat ten przemówił parę słów i pierwszy rzucił projekt by tak druhny jak i druhowie wstępujący na zebraniu aż do następnego zebrania płacili 20 zł miesięcznie już bez wstępnego, natomiast członek wstępujący po pierwszym zebraniu plenarnym płaci wstepne 20 zł i składkę miesięczną 20 zł.

Druh Prezes otworzył dyskusje , w dyskusji udział wzięli druh Jędras Władysław, druh Adamczyk Antoni, druh Korczak Jan i druh Skrobański Roman. Po długim dyskutowaniu uchwalono jednak tak jak zaproponował druh Prezes.

Punkt 6 – Wolne głosy

We wolnych głosach, głos zabrał druh dyrygent, prosząc członków , o ile który z druhów jest w posiadaniu jakichkolwiek nut, by takowe o ile możności przynieśli względnie by koncentrować je w jednym miejscu, a najlepiej u gospodarza zaznaczając , że on nie ma żadnych nut, w przyszłości jednak przyrzekł nam się postarać, Następnie głos zabrał druh Stodolny Fanciszek, który projektuje by wyznaczyć dzień pierwszej lekcji śpiewu, wobec tego uchwalono w sobotę 19.3.1949 roku. Poza tym już nikt więcej głosu nie zabrał. Druh prezes kończy zebranie i prosi o odśpiewanie pieśni „Kochamy się bracia mili”