Walne Zebranie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 22 lutego 1970r.

38

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 22 lutego 1970r.

Zebranie zagaił prezes Towarzystwa druh Sztukowski Julian hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” po czym przedstawił następujący porządek zebrania.

 1. Zagajenie, powitanie oraz uczczenie minutą ciszy pamięć po zmarłych członkach.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz 2-ch ławników
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego sprawozdawczego spotkania.
 4. Sprawozdanie zarządu : a) Prezesa, b) Skarbnika, c) Sekretarza d) Gospodarza, e) Dyrygenta, f) Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami
 6. Udzielenie absolutorium byłemu zarządowi
 7. Wybór nowego zarządu : a) Prezesa i zastępcy, b) Sekretarza, c) Skarbnika, d) Gospodarza, e) 2-ch członków zarządu
 8. Wybór komisji rewizyjnej
 9. Wybór Sądu kolezeńskiego
 10. Wybór Poczetu Sztandarowego
 11. Wybór delegacji na walne zebranie okręgu
 12. Uchwalenie składek Członkowskich oraz zbieranie składek
 13. Uchwalenie planu pracy na 1970 rok
 14. Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 1970
 15. Przyjmowanie kandydatów na członków
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zakończenie

Ad.2 Na przewodniczącego został wybrany Prezes Okręgu druh Ławniczak

Ad.3 Protokół z ostatniego zebrania odczytał druh Kukułka Józef protokół został przyjęty bez poprawek

Ad.4 a) Prezes druh Sztukowski przedstawił następujące sprawozdanie – Działalność naszego Towarzystwa w roku minionym była żywotna, tylko nie w każdej dziedzinie np: Wycieczki, spotkania przy kawie itp udają się z reguły lepiej, natomiast lekcje śpiewu, które są najistotniejszą czynnością w przyswajaniu utworów chóralnych niekoniecznie. Nie wywiązaliśmy się w całości z założeń planu, nie braliśmy udziału w eliminacjach okręgu, które odbywały się w Raszkowie dlatego, że termin został za późno podany, a my mając zakupione bilety na rewię nie mogliśmy zrezygnować. Lekcji w tym roku odbyło się mniej jak i frekwencja też miała dużo do życzenia. Towarzystwo nasze poza śpiewem uczy się w pewnych okresach czasu roku sztuk teatralnych. W ubiegłym roku urządzono jedną zabawę taneczną i 1 spotkanie przy kawie. Posiadamy około 50 członków w tym 30 śpiewających członków. Zarząd w okresie sprawozdawczym zdekompletował się, ubył gospodarz oraz sekretarz.

b) Skarbnik przedstawił stan klasy na dzień 1 I 1970 wynosi 1156,15 zł

Po stronie przychodu 11184,90zł

Po stronie rozchodu 9865,05zł

c) Sekretarz w swoim sprawozdaniu przedstawił ilość odbytych zebrań zarządu oraz plenarnych w 1969r.

d)

e) Sprawozdanie dyrygenta – wyuczono następujące utwory : „Tańczże Dziewczyno” – Paciorkiewicza, „Chłopcy, Chłopcy” – Chachoja, „Słoneczko się skryło” – Zapinskiego. Frekwencja na lekcjach słaba 45%. Braliśmy udział w akademii 1maja i 22 lipca 1969r.

f) Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ad.5 W dyskusji nad sprawozdaniami nie było poprawek za wyjątkiem słabej frekwencji na lekcjach. Dyskutowano jak polepszyć obecność na lekcjach.

Ad.6 Zarząd uzyskał absolutorium za okres swej działalności bez sprzeciwów.

Ad.7 Wybór nowego zarządu odbył się prawnie, na sali obecnych było około 80% członków. W skład zarządu wchodzą :

Prezes – druh Sztukowski Julian

Zastępca – druh Czaja Bronisław

Sekretarz – druh Kukuła Józef

Skarbnik – druh Wolniaszek Stanisław

Gospodarz – druhna Sobczak Teresa

Członek zarządu – druh Długiewicz Ryszard

Członek zarządu – druh Czępiński Czesław

Ad.8 Komisja Rewizyjna w składzie : Stasiak K. i Kwiasowska H.

Ad.9 Sąd Koleżeński : Stodolny Bernard, Ratuszny Kazimierz, Nowacki Jan

Ad.10 Poczet Sztandarowy: Stasiak, Kubiak Jan i Kubiak Maria

Ad.11 Na walnym zebraniu okręgu zostali wytypowaniu druh Prezes i druh Dyrygent

Ad.12 Składki ustalono na poziomie lat ubiegłych.

Ad.13 Plan Pracy na 1970 r. : Zebrań plenarnych 8, Zebrań zarządu 8, Zebrań Sprawozdawczych 1, Lekcji Śpiewu 40, Wyuczyć 5 utworów, Powtórzyć 5 utworów.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl