Protokół z zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z 23 lutego 1969r.

264

Protokół ze sprawozdawczego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej 23 lutego 1969.

Zebranie zagaił druh Sztukowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” po czym przedstawił następujący przebieg zebrania.

 1. Zagajenie i powitanie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego walnego zebrania
 4. Sprawozdanie członków zarządu: a)prezesa, b)sekretarza, c)skarbnika, d)dyrygenta, e)komisji rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami
 6. Ustalenie planu pracy na rok 1969
 7. Ustalenie preliminarza na 1969
 8. Przyjmowanie nowych członków
 9. Zbieranie składek członkowskich
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie

Ad.2 Na przewodniczącego zebrania został wybrany jednogłośnie druh Łapczyński do stołu prezydialnego powołano druhów honorowych Marczaka Ignacego, Dutkowskiego Wojciecha.

Ad.3 Protokół ostatniego zebrania odczytał zastępca sekretarza druh Kukułka, który został przyjęty bez poprawek.

Ad.4 a) W sprawozdaniu swym prezes Sztukowski nawiązał do całokształtu działalności towarzystwa do dobrych momentów i tych nieprzyjemnych. Jak wynikło ze sprawozdania to rok 1968 nie był dla Towarzystwa najlepszy.

b) Z informacji którą przygotował druh Nowacki jako sekretarz wynika, że odbyło się 5 zebrań plenarnych i 1 spotkanie sprawozdawczo-wyborcze oraz 7 zebrań zarządu. Wpłynęło 16 pis i okólników, wysłano 7 korespondencji.

c) Sprawozdanie skarbnika za rok sprawozdawczy 68r. – Dochody 9756,63 zł, Rozchód 1897zł, Saldo 7859,63zł

d) Dyrygent przedstawia z odbytych lekcji w Towarzystwie – odbytych 33 lekcji, wyuczono 3 utwory „Oka” F. Bronia, „Rozszumiały się” F. Bronia, „Jarzębinowa Pieśń” Serockiego oraz powtórzenie starych utworów „Piosenka Pierwszomajowa” Turski, „Biała czeremcha” Swieszchnikowa, „Pieśń o pokoju” Wowackiego

d) Komisja rewizyjna stwierdziła, że Towarzystwo pracuje dobrze

Ad.5 W dyskusji nad sprawozdaniami zabrał głos druh Łapczyński. Stwierdzając ze Towarzystwo Śpiewacze w Biskupicach jest jednym z lepszych w okręgu wobec tego musi wykazać się większą żywotnością na zewnątrz. Nadmieniając że ku temu będzie więcej okazji jak 25 lecie Polski Ludowej, IV Festiwal Wielkopolski. Druh Łapczyński zachęcając śpiewaków do aktywniejszej pracy wskazał również na współpracę z domem kultury w Ostrowie. Następnie zabrał głos druh Sztukowski pobudzając zebranych do dyskusji. Następnym mówca był druh Nowacki Jan z głosem krytycznym w stronę zarządu, że za mało się lekcjami interesuje i aby było więcej spotkań.

Ad.6 Ustalenie planu pracy na 1969r. Uchwalono 50 lekcji , wyuczyć sie 6 nowych utworów i powtórzyć 6 wyuczonych, wyuczyć 1 sztukę teatralną. Kupno taśmy do wyuczonych utworów. Zorganizowanie 3 zabaw i 1 wieczorku, branie udział w 2 występach dla publiczności. Zorganizowanie 1 wycieczki, zaplanowano 8 zebrań plenarnych , 8 zebrań zarządu, 1 zebranie spr.-wyborcze

Ad.7 Preliminarz budżetowy na rok 1969 przedstawia się następująco : po stronie dochodów ustala się sumę 8300zł , Projekt planu pracy i preliminarz budżetowy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.8 Na członków zapisali się : Czaja Jan, Furmańska Maria, Długiewicz Zofia, Betka Maria, Sobczak Teresa, Kubiak Maria, Urbaniak Stanisława, Widyński Wojciech, Wancek Mieczysław, Józefiak Józef, Krupa Marek

Ad.9 W wolnych głosach głosu nikt nie zabrał.

Ad.10 Zakończenia zebrania dokonał prezes okręgu VI druh Łapczyński hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl