Plenarne Zebranie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 14 lutego 1965r.

286

Protokół z Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej o godz. 16:00 w dniu 14.02.65r.

Zagajenia dokonał prezes Towarzystwa druh Szczukowski Julian witając zebranych hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”. Po czym odczytał następujący program zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
 3. Komunikaty zarządu : a) Sprawozdanie delegata z wyjazdu do Poznania, b) Sprawa lekcji śpiewu, c) Plan pracy na rok 1965, d) Sprawa 20-lecia PRL
 4. Przyjmowanie nowych członków i zbieranie składek.
 5. Wolne głosy i wnioski
 6. Zakończenie

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytał sekretarz Towarzystwa druh Nowacki. Został on przyjęty bez zmiany.

Ad.3 Komunikaty zarządu :

a) Zgodnie z uchwała Walnego Zebrania delegatem był obecny prezes druh Szczukowski, poinformował on zebranych, że celem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystw podległych Wielkopolskiemu Związkowi Śpiewaczemu był wybór zarządu. Prezes Witalis Doroźała na skutek kłopotów rodzinnych złożył prośbę o czasowe zwolnienie go ze stanowiska prezesa. Zarząd wyraził na to zgodę. Do chwili obecnej pełniącym obowiązki prezesa był druh Edward Rebelka. Obecnie druh Doroźała powiadomił zarząd że jest wstanie objąć ponownie stanowisko prezesa. Zarząd jednak stanął przy stanowisku że druh Doroźała na skutek przerwy w pracach zarządu nie jest w chwili obecnej zapoznany z całokształtem działalności i dlatego korzystniej będzie dla Związku jeżeli zarząd pozostanie w obecnym składzie. Walny Nadzwyczajny Zjazd poparł to stanowisko i prezesem wybrano druha Rebelkę. Druh Szczukowski poinformował również o tym, że celem lepszego zewidencjonowania członków Towarzystwa otrzymają kartoteki dla wszystkich członków.

b) Ustalono, że lekcje śpiewu z udziałem dyrygenta okręgowego przeprowadzi się 21 II 1965 o godz. 16:00

c) Druh Szczukowski przedstawił następujący plan pracy :

 1. W roku sprawozdawczym planuje się 50 lekcji śpiewu.
 2. Planuje się 4 lekcje z udziałem dyrygenta okregowego.
 3. Planuje się 1 występ dla uczczenia 20-lecia PRL
 4. Występy na 1 maja i 22 lipca
 5. Zorganizować 2 zabawy taneczne i 1 wieczorek towarzyski połączony z występami chóru
 6. Odbyć 10 zebrań plenarnych i 10 zebrań zarządu
 7. Planuje się wyuczenie 1 sztuki teatralnej
 8. Zorganizować wycieczkę turystyczno-wypoczynkową

d) Odnośnie tego punktu ustalono, że plan miejsca i czas omówi się z kierownikiem miejscowej szkoły

Ad.4 Na nowych członków zapisali się : Gierz Teresa, Jędras Teresa, Domańska Helena, Skrobańska Janina oraz Nowacka Maria. Prezes druh Szczukowski przypomniał zebranym i powiadomił nowych członków o obowiązkach ciążących na nich – mianowicie o uczęszczaniu na lekcje i opłacaniu składek członkowskich.

Ad.5 W wolnych głosach i wnioskach druh skarbnik zaznaczył że mimo letargu w jakim znajdowało się nasze Towarzystwo w latach 1962-1963 członkowie winni opłacić składki członkowskie. Druh Mielcarek popiera ten wniosek. Następnie głos zabiera druh Kwiasowski Hipolit próbuje on określić termin i miejsce wycieczki, lecz konkretne ustalenie miejsca i czasu wycieczki postanowiono odłożyć do czasu letniego. Zabierając głos druh Czaja apeluje do wszystkich śpiewaków o liczne stawianie się na niedzielne lekcjeśpiewu z udziałem druha Dymały.

Ad.6 Zakończenia zebrania dokonał druh Julian Szczukowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”