Dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”

269

Dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”

Ogólne zasady udzielania dotacji na zakup zbiorników gromadzących wody opadowe

Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 17 kwietnia do 2 maja 2023 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje zakup i montaż nowych zbiorników naziemnych wolnostojących lub podziemnych zbiorników służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na danej nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacją objęte są wyłącznie zbiorniki fabrycznie nowe przeznaczone do zbierania wody deszczowej, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)  opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania;

2)  pokrycie kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności;

3)  pokrycie kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie do 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
 2. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, obowiązany jest dołączyć do wniosku, pisemną zgodę właściciela lub właścicieli nieruchomości.

      4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku:

a)    uchwały powołującej zarząd lub umowy powierzającej zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową;

b)    zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zakup i montaż zbiornika na wodę opadową, wyrażoną w formie uchwały

 1. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Załącznik: 

Regulamin

Wniosek – Załącznik nr 1

Wniosek – Załącznik nr 2

RODO

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-w-ramach-programu-lapmy-deszcz?fbclid=IwAR2gwK0Ou3pj3_kujfJLw46Ljt5UiKfYXQxgTfFVEC4eZmEcxjBvgBAw9_I