Protokół Walnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” z dnia 18 lutego 1962r.

199

Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego 18 lutego 1962r.

Walne Zebranie Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbyło się w sali szkolnej w dniu 18 lutego o godz. 18:00. Zebranie zagaił druh Wojciech Dutkowski i przedstawił zebranym projekt przebiegu obrad, który przedstawia się następująco

 1. Zagajenie i powitanie gości
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania , sekretarza i ławników
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie zarządu : a) prezesa, b) sekretarza, c) skarbnika, d) dyrygenta, e) gospodarza, f) komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu : a) prezesa i zastępcy, b)sekretarza i zastępcy, c) skarbnika, d) gospodarza i bibliotekarza, e) dwóch członków zarządu
 9. Wybór komisji rewizyjnej : przewodniczący i 2 członków
 10. Wybór poczetu sztandarowego : chorążego, zastępcy i 2 asystentek
 11. Wybór delegatów n Walne Zebrania Okręgu
 12. Wnioski do uchwał i wnioski bez uchwał
 13. Uchwalenie składek członkowskich
 14. Wolne głosy
 15. Zakończenie

Ad.1 W dalszym ciągu tego punktu druh Wojciech Dutkowski przywitał wszystkich zebranych członków czynnych, nieczynnych, sympatyków i zaproszonych gości hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Pamięć zmarłych członków Towarzystwa uczczono jednominutowym milczeniem i powstaniem z miejsc

Ad.3 Po przegłosowaniu ogółu zebranych na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano wiceprezesa Okręgowego druha Mierzyńskiego. Na sekretarza wybrano druha Juliana Sztukowskiego a na ławników druha Wasiaka Wojciecha i druhnę Anielę Czajankę.

Ad.4 Protokół z ostatniego Walnego Zebrania odczytała druhna Gertruda Mularczyk. który został przyjęty bez zmian.

Ad.5 Sprawozdanie zarządu :

a) Prezesa: druh prezes w swoim sprawozdaniu przedstawił ważniejsze fragmenty działalności Towarzystwa , a szczególnie wyjaśnia słabą pracę jaka panowała w ubiegłym okresie.Najbardziej zwraca się do członków towarzystwa, dlatego że mało zwracali uwagę na działalność i nie pomagali w pracy. Krótko mówiąc nie zawracali uwagi druhowi prezesowi jeżeli widzieli złą pracę, wyjaśnia dalej że druhowie obdarzyli go zaufaniem, a później zlekceważyli cały proces pracy i nie zainteresowali się niczym. Druh prezes zaznaczył również, że ciężko jest prowadzić Towarzystwo, gdy nie ma pomocy członków, ani gdzie też urządzić zebrania czy też lekcji śpiewu. Dlatego praca w Towarzystwie bardzo kuleje, a najgorsze że coraz mniej jest członków czynnych. Następnie mówił o słabej stronie dyrygenta, że mało także dyrygent był zainteresowany Towarzystwem i tak jak zawsze jedne i te same bolączki, brak lokalu, dyrygenta i niska frekwencja członków. Druh prezes wyjaśnia że po pomimo jego wysiłku brak było zapału członków aby krzewić pieśń i do puki ten stan rzeczy się nie poprawi trudno będzie pracować w Towarzystwie. Na koniec swego sprawozdania druh prezes życzy nowemu zarządowi owocnej pracy i zachęca członków do lepszej współpracy.

b)Druhna sekretarka w swym sprawozdaniu nie mogła zdać obszernej działalności, gdyż nasza organizacja napotkała na pewne trudności, skarżących się członków, niepunktualność członków i nie stawianie się na lekcje. Po przeanalizowaniu zarządu nad sprawozdaniami śpiewaczymi przypisuje się winę członkom, że obiecali chodzić na lekcje, ale jednak z tej obietnicy nie skorzystało Towarzystwo, bo jak przyszli śpiewacy to nie było dyrygenta, a jak przyszedł dyrygent to nie było śpiewaków. Z takiej to przyczyny nasze Towarzystwo najbardziej ucierpiało. Zebrań plenarnych ogłoszono 7 na które stawiło się nawet nie 15% członków to też nie mogliśmy zebrania zrobić, natomiast przy tej małej frekwencji odbyły się pogadanki radzące się co powoduje ta niechęć członków do niestawiania się na zebrania i lekcje. Zebrań zarządu odbyło się 4, na których omawiano najważniejsze bolączki naszego Towarzystwa, okazało się ze pomimo zaproszenia dyrygenta na ostatnie posiedzenie zarządu, nie stawił się, dlatego zarząd prosi Okręg o nadesłanie nam dyrygenta, a żebyśmy mogli sprostać naszym zadaniom łączące się z Ogólnopolskim Zjazdem śpiewaczym mającym odbyć się w tym roku. Okólników Towarzystwo otrzymało z Oddziału 11 i Okręgu 2. Korespondencji do Okręgu żadnej nie wysłano.

c)W tym punkcie sprawozdanie złożył druh skarbnik i podał że stan kasy na dzień 31.12.1961r. wynosił 349zł, a rozchodu 185zł czyli na rok 62 zostało 164zł – członków Towarzystwo liczyło 54.

d)Druh gospodarz przedstawił majątek Towarzystwa , który jest bez zmian z tym że w roku sprawozdawczym przybyło nam nut za 57zł.

e)Komisja rewizyjna stwierdziła i przestawiła że stan kasy zgadza się z kwitami i nie ma żadnych zastrzeżeń co do zarządu. Przewodniczący stawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.

Ad.6 W tym punkcie zabrał głos druh dyrygent okręgowy Dymała w sprawie nut , że Towarzystwo powinno się zaopatrzyć w nuty, które będą potrzebne na Ogólnopolski Zjazd Śpiewaczy. Dalej głos zabrał przewodniczący zebrania i prosił o wyjaśnienie ile było odbytych lekcji. Na to druh Stolony odpowiada, że lekcje odbywała się do czerwca, a później wszystko znikło dlatego że dyrygent nie dopilnował , i członkowie na lekcje nie uczęszczali. W dalszym ciągu zabrał głos druh Sztukowski prosząc by komisja rewizyjna lepiej pracowała w sprawach Towarzystwa. Następnie Przewodniczący komisji udzielił absolutorium zarządowi.

Ad.7 Po przegłosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, na które przewodniczący zebrania dziękuje ustępującemu zarządowi.

Ad.8 Po dłuższej dyskusji i po przegłosowaniu ogółu zebranych nowy zarząd przedstawia się następująco:

a) Prezes – Wojciech Dutkowski, zastępca – Józef Mielcarek

b) Sekretarz – Gertruda Mularczyk, zastępca – Genowefa Stodolna

c) skarbnik – Hipolit Kwiasowski

d) gospodarz i biblio. – Stanisław Wolniaszek

e) członkowie zarządu – Nowacki Jan i Czempiński Czesław

Ad.9 W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący- Sztukowski Julian, członek – Czaja Bronisław, członek – Rossa Tadeusz

Ad.10 Poczet sztandarowy przedstawia się następująco:

Czesław Czempiński – Chorąży, Kazimiera Schubert -asystentka, Kazimiera Nowacka – asystentka

Ad.11 Na walne zebranie Okręgu wybrano następujących kandydatów : Wojciech Dutkowski i Julian Sztukowski

Ad.12 Wnioski do uchwał i wnioski bez uchwał żadne nie wpłynęły.

Ad.13 Składki członkowskie ustalono od dnia 1 stycznia 62r. członkowie czynni 1 zł, a członkowie nieczynni 2 zł

Ad.14 Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos nowo wybrany prezes Wojciech Dutkowski i apeluje do członków o pomoc i współpracę dla rozwoju naszej organizacji. Następnie głos zabrał druh Józef Mielcarek prosząc zarząd Okręgowy o dyrygenta, gdyż nasze koło nie ma dyrygenta i jest przez to bardzo opuszczone. Następnie głos zabrał członek zarządu Okręgowego dyrygent Borusiak i zgadza się na kolejny przyjazd do ćwiczenia naszego chóru. Na końcu zabrał głos dyrygent Okręgowy Dymała prosząc członków ażeby się przygotowali do II Festiwalu Ogólnopolskiego, który ma się odbyć w Poznaniu i zapoznał członków z utworami jakie mają być przygotowane. Na koniec dziękował przewodniczący Walnego Zebrania druh Mierzyński wszystkim zebranym życząc owocnej pracy w rozwoju naszego towarzystwa.

Ad.15 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał Przewodniczący Zebrania zakończył zebranie i podziękował wszystkim za przybycie i pozdrowi wszystkich hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.