Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” z Biskupic Ołobocznych Protokolarz z lat 1961-1970

177

Zapraszamy na kolejny cykl wpisów, tym razem z protokolarza z lat 1961-1970, który wprowadzi nas w podgląd tego jak działało Towarzystwo we wskazanym przedziale czasowym, czym się zajmował i ile znaczyły osiągane sukcesy dla naszej miejscowości.

Jako pierwszy będzie wpis z Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 19 lutego 1961 roku.

Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 19 lutego 1961 roku

Walne Zebranie Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbyło się w sali szkolnej w Biskupicach Ołb. w dniu 19 lutego o godz. 17:30. Zebranie zagaił druh Wojciech Dutkowski i przedstawił zebranym projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

 1. Zagajenie i powitanie gości
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, sekretarza i 2 ławników
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu : a) prezesa, b) sekretarza, c) skarbnika, d)dyrygenta, e) gospodarza, f) Komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu : a) prezesa i zastępcy, b) sekretarza i zastępcy, c) skarbnika, d) gospodarza i bibliotekarza, e) dwóch członków zarządu
 9. Wybór Komisji rewizyjnej – przewodniczącego i 2 członków
 10. Wybór poczetu sztandarowego – chorąży, zastępca i 2 asystentek
 11. Wybór delegatów na Walne Zebrania Okręgu
 12. Wnioski do uchwał wnioski bez uchwał
 13. Uchwalenie składek członkowski
 14. Wolne głosy
 15. Zakończenie

Ad.1 W dalszym ciągu tego punktu druh Wojciech Dutkowski powitał wszystkich zebranych członków czynnych, nieczynnych, sympatyków i zaproszonych gości hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Pamięć zmarłych członków Towarzystwa uczczono jednominutowym milczeniem i powstaniem z miejsc.

Ad.3 Po przegłosowaniu ogółu zebranych na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Franciszka Stodolnego I. Na sekretarza druhnę Helenę Bartoszewską i na ławników druhów Ignacego Marczaka i Józefa Mielcarka.

Ad.4 Protokół z ostatniego Walnego Zebrania odczytała druhna Bartoszewska, który został przyjęty bez poprawek.

Ad.5 Sprawozdanie zarządu :

a) prezesa – druh prezes w swoim sprawozdaniu przedstawił ważniejsze fragmenty działalności na ubiegłą swoją kadencje. Zaznaczył również, że ciężko jest prowadzić Towarzystwo, gdy nie ma gdzie urządzić zebrania, ani też lekcji śpiewu.Dlatego praca w Tow. bardzo kuleje odczuwa się brak członków czynnych. Jest to powodem tego, że w tak dużej wsi nie ma świetlicy i nie ma się gdzie zebrać na lekcje śpiewu, lub też nie ma miejsca na urządzenie zabawy względnie imprezy czy przedstawienia. Dlatego młodzież nie ma się gdzie skupić i czym zainteresować i z tego powodu odbiega raczej od rzeczy kulturalnych. Druh prezes zaznaczył, że jest to największa prawie bolączka jaką dotychczas odczuwało się w naszej organizacji i dopóki ten sat rzeczy nie poprawi się , trudno będzie pracować w Towarzystwie. Ponadto druh prezes podziękował wszystkim członkom za zaufanie jakim został w poprzedniej kadencji obdarzony i prosił aby członkowie zrozumieli , że w organizacji lepiej się żyje, a szczególnie w organizacji śpiewaczej i zachęcał aby przyciągnąć jak najwięcej członków, aby jakoś Tow. mogło się utrzymać na poziomie.

b) Druhna sekretarka w swoim sprawozdaniu przedstawiła że w roku sprawozdawczym 60/61 odbyło się jedno zebranie Walne, cztery plenarne, trzy pogadanki, 7 zebrań zarządu, Korespondencji otrzymano 14 w tym 2 okólniki z Oddziału, i 12 z Okręgu. Wysłano korespondencji 2. Druhna sekretarka zaznaczyła również, że frekwencja na zebraniach była słaba, zawsze widzi się jedne i te same twarze, jest to fakt że istnieje jeszcze garstka chętnych ludzi , którym zależy na tym aby krzewić w dalszym ciągu Polską pieśń

c) W tym punkcie złożył sprawozdanie druh skarbnik i podał, że saldo kasy na rok 1961 wynosi 179,50 zł.

d) Druh dyrygent w swoim sprawozdaniu przedstawił ilość przepracowanych godzin, i ilość wyuczonych utworów. Prosił także druhów śpiewaków aby uczęszczali licznie i punktualnie na lekcje śpiewu.

e) Druh gospodarz przedstawił majątek Towarzystwa , który jest bez zmian z tym że w roku sprawozdawczym przybyło nam nut za 150zł

f) Komisja rewizyjna stwierdziła i przedstawiła , że zarząd w swojej kadencji sprawował dobrze swój urząd, nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy zarządu.

Ad.6 W punkcie tym zabrał głos druh Mikszak Stanisław w sprawie druha dyrygenta, i powiedział że były wpadki, że dyrygent to był obecny na lekcjach śpiewu, to nie było go i na odwrót. Druh Mikszak podkreślił, że jest to rzecz bardzo sprzeczna ze sobą , bo gdy nie ma kompletu, to nie można liczyć na wyniki z danej lekcji. Następnie zabrał głos druh Mielcarek Józef w sprawie dochodu z obchodu 35-lecia i domagał się aby druh skarbnik złożył obszerniejsze sprawozdanie i bardziej przejrzyście. Potem zabrał głos druh Mikszak i wyjaśnił zebranym , i wyjaśnił zebranym że był w komitecie organizacyjnym i stwierdza że z powodu niepogody nie było prawie żadnego dochodu, z tym jeszcze że nie było także żadnej straty. Potwierdził to także w swoim głosie Stodolny Franciszek II.

Ad.7 Przewodniczący komisji rewizyjnej druh Marczak Ignacy udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, po wstępnym przegłosowaniu przez ogół zebranych.

Ad.8 Nad tym punktem wywołała się szeroka dyskusja. Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Walnego Zebrania druh Franciszek Stodolny I podkreślając, że praca w naszym Towarzystwie jest bardzo ciężka, ponieważ nie ma się gdzie podziać, a przede wszystkim nie ma gdzie urządzić lekcji śpiewu, ani urządzić zebrania czy też jakiejkolwiek imprezy. jako jedyny punkt wyjścia to jest budynek szkolny , lecz nie zawsze można z niego skorzystać. Lecz mimo tych ciężkich warunków nie można dopuścić do tego aby Towarzystwo podupadło. Dlatego też zwrócił się z propozycją aby dotychczasowy druh prezes Wojciech Dutkowski piastował nadal stanowisko prezesa, ponieważ cieszy się uznaniem wśród druhów śpiewaków, na dowód tego zerwały się brawa i oklaski. Druh Wojciech Dutkowski zabrał głos w tej sprawie i przedstawił zebranym, że ze względu na zdrowie nie jest już wstanie prowadzić dalej w tak ciężkich warunkach Towarzystwa. Z tego powodu przystąpiono do wyboru kandydatów i do głosowania. Po dłuższej dyskusji i przegłosowaniu ogółu zebranych nowy zarząd przedstawia się następująco.

 • prezes – Wojciech Dutkowski
 • zastępca – Franciszek Stodolny II
 • sekretarz – Gertruda Mularczyk
 • zastępca – Genowefa Stodolna
 • skarbnik – Hipolit Kwiasowski
 • gospodarz i bibliot. – Stanisław Wolniaszek
 • członkowie zarządu – Józef Mielcarek i Kazimierz Kwiasowski

Ad.9 w skład komisji rewizyjnej weszli :

 • Franciszek Stodolny I – Przewodniczący
 • Marian Nowacki – członek
 • Antoni Widyński – członek

Ad.10 Poczet sztandarowy przedstawia się następująco:

 • Czesław Częmpiński – chorąży
 • Ryszard Długiewicz – zastępca
 • Kazimiera Schubert – asystentka
 • Kazimiera Nowacka – asystentka

Ad.11 Na Walne zebranie Okręgu wybrano następujących delegatów: Franciszka Stodolnego II i Wojciecha Dutkowskiego

Ad.12 Wnioski do uchwał wnioski bez uchwał , żadne nie wpłynęły.

Ad.13 Składki członkowskie ustalono w następującej wysokości: członkowie czynni 0,50 gr, członkowie nieczynni 1zł miesięcznie,

Ad.14 Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos nowo wybrany prezes Wojciech Dutkowski podkreślając że wybór nowego zarządu przebiegał bardzo ciężko. Druh prezes podkreślił , że o ile członkowie wybrali go nadal prezesem i darzą go zaufaniem, o tyle prosił bardzo aby dołożyli wszelkich starań i dopomogli wspólnie taką siłą jak tutaj na zebraniu w dalszym prowadzeniu Towarzystwa. Powiedział też druh prezes, że jeden człowiek nic nie zrobi, ale jak wszyscy dopomogą w pracy to można bardzo dużo zrobić. Druh prezes prosił bardzo druhów śpiewaków, aby uczęszczali na lekcje śpiewu, ponieważ nieraz to aż wstyd, że tylko paru chętnych się znajdzie i w takim składzie dyrygent nie może nic wyćwiczyć. Równocześnie druh prezes podziękował za zaufanie wszystkim zebranym członkom i podziękował także ustępującemu zarządowi za pracę dotychczas włożoną w dzieło naszego Towarzystwa. Następnie zabrał głos druh Mielcarek Józef i zaproponował aby lekcje śpiewu odbywały się przynajmniej z dwie godziny, ponieważ chodzi tutaj o zmarnowany czas bo na pół godziny na przykład nie opłaca się przychodzić na lekcję. Zwrócono się także do druha dyrygenta aby wyznaczył odpowiednie dni an urządzenie lekcji.

Ad.15 Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował. Przewodniczący Walnego Zebrania zakończył zebranie i podziękował za przybycie. Pozdrowił wszystkich hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.