Protokół zebrania Towarzystwa „Lutnia” z dnia 29 maja 1960 roku.

179

Protokół Plenarnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 29 maja 1960 roku.

Zebranie Plenarne Tow. Śpiewu „Lutnia” odbyło się w sali szkolnej, które zagaił druh prezes Wojciech Dutkowski i odczytał program zebrania, który został przyjęty bez poprawek.

  1. Zagajenie – które już nastąpiło
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu: a)Uchwalenie daty 35-lecia, b)zaproszenie chórów i organizacji, c)wyznaczenie zasłużonych członków do odznaczenia, d)wybór komitetu organizacyjnego i wykonawczego
  4. Uczęszczanie na lekcje
  5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  6. Wolne głosy
  7. Zakończenie

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez zmian.

Ad.3 a) W tym punkcie druh prezes przedstawił sprawę obchodu 35-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Druh prezes zwrócił się do zebranych członków aby tą sprawę wziąć pod uwagę i ustalić datę obchodu 35-lecia. Powiedział ponadto druh prezes, że czeka nas dużo pracy, wobec czego prosi druhów śpiewaków o pomoc. Po przegłosowaniu ustalono datę 3 Lipca br.

b) druh prezes wymienił bratnie zespoły, które pragniemy zaprosić na naszą uroczystość.

c) następnie druh prezes omówił sprawę wręczenia dyplomów i odznak. Postanowiono wytypować zasłużonych druhów do odznaczeń dyplomami i odznakami.

d) w skład komitetu wykonawczego weszli następujący druhowie: Jan Nowacki, Bronisław Czaja, Stanisław Mikszak, Kazimierz Kwiasowki, Ampuła Wacław, Tadeusz Rossa, Jacek Kaczmarek, Stanisława Szymczak, Gertruda Mularczyk, Regina Wolniasiek, Joanna Młynarczyk, Kazimiera Nowacka, Genowefa Stodolna.

Ad.4 W punkcie tym druh prezes poruszył sprawę uczęszczania na lekcje, ponieważ druhowie niepunktualnie przychodzą na lekcje. jest to niepoważne ponieważ utrudnia to pracę dyrygentowi i zebranym druhom.

Ad. 5 W tym punkcie druh skarbnik zbierał składki członkowskie. Ponadto druh prezes apelował do druhów śpiewaków aby przyciągać do naszego chóru nowe siły i prosił o wstępowanie. Na członka czynnego przyjęto Stanisławę Kaczmarkównę i Jerzego Połczyńskiego.

Ad.6 Druh prezes zabrał głos odczytując całokształt brzmienia zaproszenia Towarzystwa Śpiewaczego przy G-sie w Raszkowie. Jubilat obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Ponadto ustalono, że w dniu 5 czerwca odbędzie się zebranie komitetu wykonawczego obchodu 35-lecia.

Ad.7 Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował druh prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.