Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 15 lutego 1959 roku.

196

Walne zebranie odbyło się w sali szkolnej, które zagaił druh prezes Wojciech Dutkowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”. N wstępie powitał przybyłych delegatów zarządu Okręgowego, oraz wszystkich zebranych druhów śpiewaków czynnych, nieczynnych, sympatyków i gości, i odczytał projekt porządku obrad Walnego Zebrania, który został jednomyślnie przyjęty.

 1. Zagajenie i powitanie gości – które już nastąpiło
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, sekretarza i 2 ławników
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu : a)prezesa, b)sekretarza, c)skarbnika, d)dyrygenta, e)gospodarza, f)komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu: a)prezesa i zastępcy, b)sekretarz i zastępcy, c)skarbnika, d)gospodarza i bibliotekarza, e)dwóch członków zarządu
 9. Wybór komisji rewizyjnej: przewodniczącego i 2 członków
 10. Wybór poczetu sztandarowego : chorążego, zastępcy i 2 asystentek
 11. Wybór delegatów na Walne Zebranie Okręgu
 12. Plan pracy na rok 1959
 13. Wnioski do uchwał i wnioski bez uchwał
 14. Uchwalenie składek Członkowskich
 15. Przyjmowanie nowych członków
 16. Wolne głosy
 17. Zakończenie

Ad.2 Pamięć zmarłych członków Towarzystwa uczczono jednominutowym milczeniem i powstaniem z miejsc.

Ad.3 Na przewodniczącego Walnego zebrania wybrano wiceprezesa Okręgu druha Dutkowskiego, na sekretarza druha Sztukowskiego Juliana, na ławników druhów : Wojciecha Wasiaka i Kazimierza Kwiasowskiego

Ad.4 Protokół z ostatniego Walnego Zebrania odczytała druhna Helena Bartoszewska, który został przyjęty bez zmian.

Ad.5 Sprawozdanie zarządu :

a) Prezesa – druh prezes na swym sprawozdaniu ubolewa nad upadkiem jaki spotkał nasze Towarzystwo w roku sprawozdawczym. Tłumaczy, że był brak śpiewaków a szczególnie basów i brak odpowiedniego pomieszczenia. Następnie druh prezes wymienia ilość odbytych zebrań i na zakończenie wzywa wszystkich śpiewaków żeby następny rok dołożyli wszelkich sił i nasze Towarzystwo podnieśli na wyższy poziom.

b) Sekretarz – druhna sekretarka Helena Bartoszewska w swym sprawozdaniu zobrazowała swoje czynności jakie należą do sekretarza i między innymi. Zebrań Walnych w roku sprawozdawczym odbyto 1, 6 zebrań plenarnych, 7 zebrań zarządu, 2 pogadanki i 2 zebrania nie odbyły się z uwagi na małą liczbę członków. Towarzystwo otrzymało z Oddziałów 10 okulników zarządzających oraz z Okręgu 5 okulników. Ponadto druhna sekretarka podała kilka ważnych wydarzeń z życia naszego Towarzystwa na podstawie zebrań plenarnych.

c) Skarbik – druh skarbnik złożył sprawozdanie o stanie kasy :

Dochód – 1620,59 zł

Rozchód – 942,10 zł

Pozostało Saldo – 678,49 zł

d) Dyrygent – druh dyrygent w kilku słowach stwierdza niedociągnięcia jakie miały miejsce w minionym roku i nadmienia również, że obecny rok będzie owocniejszy i wszystko co jest stracone na pewno będzie nadgonione i wyrównane.

e) Gospodarz – druh gospodarz z powodu choroby na zebranie nie przybył i sprawozdania nie złożył, tylko druh prezes w kilku słowach podał ważniejsze szczegóły.

f)Druh Ignacy Marczak jako przewodniczący komisji rewizyjnej złożył sprawozdanie, wyszczególniając że pomimo takich trudności zarząd jak mógł tak pracował i kasa Towarzystwa jest prowadzona w najlepszym porządku, wobec czego komisja rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Ad.6 Dyskusja nad sprawozdaniami. W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał wice prezes Okręgowy druh Dutkowski dziękując za złożone sprawozdania i ze swej strony przytoczył kilka fragmentów. Następnie głos zabrał druh Ignacy Marczak zwracając się do druhów, aby uregulowali swoje składki członkowskie. Ponadto zabrał głos dyrygent Okręgowy Borusiak i nakłaniał druhów śpiewaków, aby wspólnie wypowiedzieli się o wszystkich swoich bolączkach i niedociągnięciach i przez to naprowadzić Towarzystwo na lepszą drogę. Następnie druh Mielcarek wspomniał, że lekcje śpiewu odbywają się bardzo krótko.

Ad.7 Na wniosek komisji rewizyjnej – Przewodniczący Walnego Zebrania udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, po przegłosowaniu ogółu zebranych.

Ad.8 Wybór nowego zarządu : Według przeprowadzonych wyborów nowy zarząd przedstawia się następująco.

a) prezes – Wojciech Dutkowski, wiceprezes – Stanisław Mikszak

b) sekretarz – Helena Bartoszewska, zastępca – Helena Stodolna

c) skarbik – Hipolit Kwiasowski

d) gospodarz – Franciszek Stodolny II, bibliotekarz – Wanda Schubert

e) członkowie zarządu : Józef Mielcarek i Kazimierz Kwiasowski

Ad.9 W skład komisji rewizyjnej weszli :

Przewodniczący – Ignacy Marczak, członkowie – Widyński Antoni i Stodolny Franciszek I

Ad.10 Wybór poczetu sztandarowego :

chorąży – Czesław Czempiński, zastępca – Ryszard Długiewicz, asystentki – Wanda Wawrzyniak i Marta Skrobańska

Ad.11 Na walne zebrani Okręgu wybrano następujących delegatów : Julian Sztukowski i Bronisław Marczak

Ad.12 W tym punkcie zabrał głos nowo wybrany druh prezes Wojciech Dutkowski i zgłasza się do druha dyrygenta Okręgowego o materiał na rok bieżący. Druh prezes nadmienia, że czek nas dużo pracy w nowym roku a mianowicie 35-lecie istnienia naszego Towarzystwa, Festiwal Śpiewaczy w Ostrowie i wiele innych prac. Prosił za tem druhów śpiewaków o pomoc w tej pracy.

Ad.13 W tym punkcie druh prezes stawił wniosek bez uchwały aby z okazji 35-lecia wytypować do odznaczeń zasłużonych członków, a między innymi : Władysława Olejnika, Józefa Stodolnego i Wojciecha Wasielewskigeo. Druh wiceprezes wyjaśnia, że należy zrobić listę i przesłać do Okręgu.

Ad.14 Uchwalono następującą wysokość składek członkowskich:

Członkowie czynni płacą – 0,50zł na miesiąc, a członkowie nieczynni płacą – 1 zł n miesiąc

Ad.15 Na członków czynnych przyjęto : Helenę Kukułkę i Kazimierę Ratajczak

Ad.16 Wolne głosy : Jako pierwszy głos zabrał druh dyrygent w Okręgowy Dymała zapytując się czy posiadamy nuty na występ okręgowy zaznaczając, że trzeba wyuczyć się dwie dowolne i jedną konkursową. Następnie podaje wskazówki jakimi powinniśmy się kierować przy czytaniu nut. Z kolei głos zabrał druh Julian Sztukowski aby zarząd pomyślał o większej frekwencji. Następnie głos zabrał prezes Okręgowy na temat ścisłej współpracy która by nam ułatwiła pracę w Towarzystwie i jeszcze daje wskazówki jak mamy prowadzić to nasze życie Towarzystwa. Ponadto druh Okręgowy zachęca aby druhowie chętnie przychodzili na lekcje aby pilnie i dobrze wyuczyli się pieśni, bo może i nasze Towarzystwo wystąpić ze swoim programem w radiu. Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował Prezes naszego Towarzystwa podziękował druhowi prezesowi Okręgowemu oraz dyrygentom Okręgowym druhom Dymale i Borusiakowi za przybycie na dzisiejsze zebranie. Podziękował także druhom śpiewakom i gościom za wzięcie udziału w zebraniu i prosił za tem śpiewaków o współpracę i pomoc w nowym roku. Druh prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”