Protokół z dnia 23 marca 1958r z zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych

190

Protokół Zebrania Plenarnego Tow. Śpiewu ” Lutnia ” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 24 marca 1958 roku.

Zebranie plenarne odbyło się w sali szkolnej, które zagaił druh wice prezes Stanisław Mikszak hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” i odczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie, co już nastąpiło
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu : a) Plan pracy Towarzystwa z okazji roku Moniuszkowskiego, b) Przygotowanie pieśni, c)Przygotowanie pieśni na współzawody okręgowe
  4. Sprawozdanie delegatów z zebrania Okręgowego odbytego 2 marca br.
  5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  6. Wolne głosy
  7. Zakończenie

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez zmian.

Ad.3 Komunikaty zarządu :

a)W tym punkcie wice prezes przedstawił plan pracy z okazji roku Moniuszkowskiego i prosił o realizację tego planu.

b) Druh wice prezes przypomniał członkom, że Towarzystwo otrzymało 2 pieśni, które mają być przygotowane a są nimi „Marzenie” i „Życzenie” pieśni najbardziej umiłowane przez tego kompozytora.

c) Następnie druh prezes przedstawił, że w Ostrowie odbędzie się współzawodnictwo Okręgowe, w którym i nasze Tow. winno wziąć udział.

Ad.4 W tym punkcie druh wice prezes przedstawił całokształt zebrania okręgowego wyszczególniając ważne fragmenty i sprawy. Zebranie okręgowe odbyło się dnia 2 marca 1958r.

Ad.5 Druh skarbnik zbierał składki członkowskie. Na członków czynnych przyjęto Młynarczykówne Joanne i Kwukę Jana.

Ad.6 Wolne głosy – w tym punkcie członkowie proponowali urządzenie zabawy. Po otwarciu dyskusji projekt ten upadł z uwagi na brak pomieszczenia na urządzenie zabawy.

Ad.7 Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował zebranie zakończono.