Protokół Plenarnego zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” odbytego dnia 24 marca 1957 roku.

192

Protokół Plenarnego Zebrania Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 24.3.1957r.

Zebranie plenarne odbyło się w sali szkolnej, które zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech śpiewaczym pozdrowieniem „Cześć Pieśni” i odczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie i powitanie nowo przybyłych członków
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
  3. Komunikaty zarządu: a)Sprawozdanie z zebrania Okręgowego, b)Sprawa lekcji, c)Sprawa przedstawienia, d)Omówienie odznaczeń
  4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  5. Wolne głosy
  6. Zakończenie

Ad1. Druh prezes na wstępie powitał wszystkich nowo przybyłych do naszego Tow. członków, i aby wspólnie się przyczyniali do rozkwitu pieśni.

Ad2. Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez poprawek.

Ad3. a)W punkcie tym druh prezes złożył krótkie sprawozdanie z pobytu na Walnym Zebraniu Okręgu, podkreślił równocześnie, że w tym roku obchodzić będziemy setną rocznicę znanego kompozytora Fryderyka Chopina i w tym celu odbędzie się zjazd śpiewaczy w Antoninie, w którym i nasze Tow. weźmie udział.

b) Ponadto druh prezes bardzo zadowalająco podkreślił, że jednakowoż jego prośba nie poszła na marne i przyniosła owoce. Prosił za tem o liczne branie udziału w lekcjach śpiewu, ponieważ 30 czerwca w Ostrowie odbędzie się zjazd zespołów śpiewaczych, i nasz chór równocześnie weźmie w im udział. We wrześniu natomiast odbędzie się w Poznaniu Światowy Zjazd Śpiewaczy z udziałem obcych państw, w którym i nasze Towarzystwo może wziąć udział. Ustalono zatem, że lekcje śpiewu będą odbywać się 3 razy w tygodniu.

c)Próby przedstawienia będą odbywać się 2 razy w tygodniu.

d) W punkcie tym druh prezes podał do wiadomości, że druhowie mogą posiadać odznaczenia brązowe, srebrne i złote, lecz każdy musiał by własnym kosztem te odznaczenia nabyć.

Ad4. Druh skarbnik zbierał składki członkowskie. Na członków czynnych przyjęto następujących druhów: Sztukowska Anna, Szymczak Czesława, Józefiak Joanna, Cicharska Anna, Ciupek Teresa, Mikszak Helena, Połczyńska Alicja, Chlasta Krystyna i Gmerek Irena.

Ad5. W punkcie tym druh prezes nowo przybyłe druhny , które wstąpiły w szeregi naszego Tow. i prosi by było więcej chętnych do śpiewu. Następnie podał do wiadomości wszystkim członkom, że wszystkie chóry świetlicowe będą rozwiązywane, a będą tylko istniały zespoły podlegając pod oddział. Potem druh dyrygent zabrał głos i prosił aby żonaci członkowie i mężatki brały udział w lekcjach śpiewu ponieważ u nas już taki zwyczaj, że gdy się ożeni lub wyjdzie za mąż to już przestają chodzić na lekcje. Druh prezes podał do wiadomości zebranym członkom że 31 brał udział w Walnym Zebraniu Oddziału. Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował, druh prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.