Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia z 3 lutego 1957r. – wybór nowego Zarządu

168

Protokół Walnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 3 lutego 1957r.

Zebranie zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”, witając zebranych członków czynnych, nieczynnych , gości, sympatyków oraz zasłużonych starszych druhów naszego Tow. , którzy przybyli na zebranie. Następnie druh prezes odczytał poniżej podany porządek obrad Walnego Zebrania, który został przyjęty bez zmian.

 1. Zagajenie i powitanie gości
 2. Uczczenie pamięci zmarłych członków Tow.
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, sekretarza i ławników.
 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu : a)Prezesa, b)Sekretarza, c)Skarbnika, d)Dyrygenta, e)Gospodarza, f) Komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wybór nowego Zarządu : a)Prezesa i zastępcy, b)Sekretarza i zastępcy, c)Skarbnika, d)Gospodarza i bibliotekarza, e)dwóch Członków Zarządu
 9. Wybór komisji Rewizyjnej – przewodniczącego i dwóch członków
 10. Wybór poczetu sztandarowego – chorążego, zastępcy i dwóch asystentek
 11. Wybór delegatów na Walne Zebrania Okręgu
 12. Wnioski do uchwał i wnioski bez uchwał
 13. Uchwalenie składek członkowskich
 14. Przyjmowanie nowych członków
 15. Wolne głosy
 16. Zakończenie pieśnią

Ad2. W punkcie tym została uczczona pamięć zmarłych członków naszego Tow. jednominutową ciszą i powstaniem z miejsc.

Ad3. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Sztukowskiego Piotra, na sekretarza druha Kwiasowskiego Kazimierza, na ławników druha Wasiaka Wojciecha i Stodolnego Franciszka.

Ad4. Protokół z ostatniego Walnego Zebrania odczytała druhna sekretarka Helena Skrobańska, który został przyjęty bez poprawek.

Ad5. Sprawozdanie zarządu:

a) prezesa – druh prezes wygłosił wyczerpujące sprawozdanie ze swej działalności w Towarzystwie, wymieniając w sprawozdaniu dobre zalety i trudności Towarzystwa w roku ubiegłym oraz złożył wniosek o zwolnienie go z kadencji prezesa, ponieważ jego warunki zdrowotne oraz rodzinne nie pozwalają na dalsze pełnienie zadań na tym stanowisku.

b) druhna sekretarka odczytała sprawozdanie z działalności sekretarza za rok 1956 z którego wynika, że Tow. nasze odbyło 8 zebrań plenarnych 1 uroczyste i 7 zarządu. Ponadto ze sprawozdania wynika, że w marcu wysłano 2 delegatów na Walne Zebranie Okręgu, 6 maja druh prezes brał udział w Walnym Zjeździe Delegatów w Poznaniu, 1-go maja Tow.brało czynny udział w uroczystościach 1-Majowych w Lewkowie, 7 października Tow. brało czynny udział w Festiwalu Pieśni w Ostrowie Wielkopolskim. 1 lipca Tow. brało udział w uroczystości 30-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 22 listopada jak rok rocznie obchodziło Tow. uroczystości Św. Cecylii – patronki śpiewu. N tym druhna sekretarka kończy swoje sprawozdanie i ustępuje ze stanowiska Sekretarza.

c) skarbnika – jak wynika ze sprawozdania stan kasy przedstawia się następująco

Saldo na rok 1956 – 661,59zł ,

Dochód z roku 1956 – 1059zł

Razem = 1720,59zł

Rozchód z roku 1956 – 1441,15zł

Saldo na rok 1957 = 279,44zł

d) dyrygenta – druh dyrygent w swoim sprawozdaniu streścił pracę naszego zespołu, podkreślając przy tym, że brak świetlicy wpływa ujemnie na rozwój i pracę naszego Towarzystwa. Poza tym prosił o liczne uczęszczanie druhów na lekcje śpiewu.

e) gospodarza – druh gospodarz w swym sprawozdaniu ze swej działalności wykazał jaki to majątek posiada Tow. na rok następny.

f) Komisja rewizyjna – w swym sprawozdaniu przedstawiła jako Zarząd przez okres swej działalności prowadził dobrze swój urząd, wobec czego żadnych sprzeciwów nie wnosi.

Ad6. W dyskusji nad sprawozdaniami zabrał głos Przewodniczący Walnego Zebrania druh Sztukowski Piotr podkreślając to że mimo trudnych warunków a najbardziej z powodu braku świetlicy Zarząd spełniał swoje zadania należycie i dążył do tego aby nadal Towarzystwo mogło się kształtować.

Ad7. Na wniosek członka komisji Rewizyjnej, celem udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, przewodniczący Walnego Zebrania, po przegłosowaniu udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad8. Według przeprowadzonych wyborów nowy Zarząd przedstawiał się następująco:

a)prezes – Dutkowski Wojciech, zastępca Mikszak Stanisław

b)sekretarz – Skrobańska Helena, zastępca Ratajczak Joanna

c)skarbnik – Kwiasowski Hipolit

d)gospodarz – Skrobański Roman, bibliotekarz Ratuszny Kazimierz

e)dwóch członków zarządu – Wasiak Wojciech i Mielcarek Józef

Ad9. W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Marczak Ignacy jako przewodniczący, Stodolny Franciszek i Hidyński Antoni jako członkowie.

Ad10. Poczet sztandarowy przedstawia się następująco: chorąży – Czempiński Czesław, zastępca – Czaja Bronisław, asystentki – Chlebowska Kazimiera i Mularczykówna Gertruda.

Ad11. Na Walne Zebranie Okręgu wybrano następujących delegatów: Mielcarka Józefa i Mikszka Stanisława

Ad12. Wnioski do uchwały żadne nie wpłynęły.

Ad13. Składki członkowskie ustalono : członkowie czynni 0,50zł, nieczynni 1,00zł

Ad14. Na członka nikt się nie wpisał.

Ad15. Wolne głosy: W wolnych głosach powitano i przedstawiono gości z Okręgu w osobach Nowaczykówna i Rybianka, którzy ze względu na brak środków lokomocji spóźnili się na zebranie. Potem druhna Nowaczykówna zabrała głos i przedstawiła plan działalności chóru na rok bieżący. Natomiast zachęcała druhów śpiewaków do wzięcia udziału w Zjeździe Śpiewaczym w Poznaniu. Następnie przewodniczący Walnego Zebrania złożył podziękowanie całemu Zarządowi za przyjecie nowych obowiązków na rok bieżący i życzył pomyślnej i owocnej pracy na niwie śpiewaczej.

Ad16. Ponieważ nikt dalej głosu nie zajmował zebranie zakończono hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” i odśpiewano piosenkę „Hej ode wsi”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl