Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 29 Lipca 1956r.

144

Protokół Plenarnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych z dnia 29 Lipca 1956r. Zebranie Plenarne odbyło się w szkole, które zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” i odczytał program zebrania, który został przyjęty bez poprawek.

  1. Zagajenie, które już nastąpiło
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania
  3. Komunikaty zarządu: s)powzięcie ostatecznej decyzji uczęszczania na lekcje, b)Wypowiedzenie się dowolne, na zebraniu dlaczego nie stawili się członkowie do występu na dzień 22 lipca
  4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  5. Przerwanie lekcji na okres akcji żniwnej
  6. Wolne głosy
  7. Zakończenie

Ad2. Protokół z ostatniego plenarnego zebrania odczytała druhna Ratajczyków-na Joanna, zast. sekret. , który został przyjęty bez zmian.

Ad3. Komunikaty zarządu:

a)W punkcie tym druh prezes zwrócił się do członków z zapytaniem czy chcą nadal uczęszczać na lekcje, ponieważ sprawa lekcji przedstawia się krytycznie i trzeba powziąć ostateczną uchwałę w tym kierunku.

b) Następnie druh prezes zapytuje się dlaczego druhowie nie stawili się na dzień 22 lipca. Jednocześnie druh prezes żali się ze wszystkie nieprzyjemności jakie wynikły z tej sprawy musiał odebrać , czego nie spodziewał się od członków naszego towarzystwa.

Ad4. Druh skarbnik zbierał od członków składki członkowskie. Na członka nikt się nie zapisał.

Ad5. W punkcie tym postanowiono przerwać lekcje śpiewu na okres akcji żniwnej.

Ad6. Druh prezes jeszcze raz zwrócił się do druhów śpiewaków i prosił aby zrozumieli sprawę licznego i punktualnego uczęszczania na lekcje, ponieważ przy takiej garstce trudno jest śpiewać, a tym bardziej, że niektórych głosów w ogóle nie ma na lekcjach. Dlatego dużo czasu się marnuje tym którzy przyjdą na lekcje i jak się okazuje odchodzą z powrotem , bo nie można na tak małą ilość lekcji rozpocząć. Jest to naprawdę bolesny widok, który gubi chęć pracy i trudno jest w takim Towarzystwie pracować.

Ad7. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes kończy zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl