Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 24 czerwca 1956r.

243

Protokół Plenerowego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych z dnia 24 czerwca 1956r.

Zebranie odbyło się w szkole w Biskupicach Ołobocznych, które zagaił druh wice prezes Mikszak Stanisław hasłem „Cześć Pieśni” poczem odczyta program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie, które już nastąpiło
  2. Uczczenie zmarłego założyciela, druha Floriana Mikszaka
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania
  4. Komunikaty Zarządu: a) sprawa lekcji na 1 lipca, b) sprawa chóru, c) wyuczenie mszy na odpust oraz pieśni świeckich
  5. Zwerbowanie jak najwięcej śpiewaków, co leży w interesie każdego druha
  6. Przyjmowanie nowych członków i zbieranie składek
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad2. W punkcie tym została uczczona pamięć założyciela naszego Towarzystwa zmarłego druha Floriana Mikszaka, jednominutowym milczeniem i powstaniem z miejsc.

Ad3. Protokół z ostatniego plenarnego zebrania odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez zmian.

Ad4. Komunikaty zarządu:

a) W punkcie tym wiceprezes komunikował do druhów śpiewaków, aby teraz wzmóc uczęszczanie na lekcje, ponieważ w dniu 1 lipca br. odbędzie się uroczystość 30-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, połączonej z Powiatowymi zawodami Straży Pożarnych. Zarząd miejscowej straży prosił nasze Towarzystwo o wzięcie udziału w tej uroczystości.

b)Ponadto druh wiceprezes kategorycznie zabronił wchodzenia osobom obcym na chór, ponieważ wypadki takie jak zaśmiecanie chóru itp źle świadczą o wychowaniu, a później wina spada na śpiewaków, którzy maja prawo korzystać z chóru i dal propozycje aby utworzyć dyżury i nie wpuszczać obcych osób na chór.

c)Poza tym druh wiceprezes apelował do druhów śpiewaków aby jak najliczniej uczęszczali na lekcje ponieważ musimy wyćwiczyć nową mszę na odpust, która to jest dosyć trudna i wymaga dużo wytrwałości ze strony śpiewaków, i dużo poświęcenia ze strony dyrygenta.

Ad5. W punkcie tym wiceprezes prosił aby werbunek nowego narybku śpiewaczego był zależny od wszystkich członków naszego Tow. , aby jakoś to grono śpiewacze zasilić. Każdy druh i druhna w swej kompetencji postara się o zwerbowanie chociaż by jednego śpiewaka.

Ad6. Na członka nie przyjęto nikogo. Ponadto z powodu braku druha skarbnika na zebraniu składek członkowskich nie zbierano.

Ad7. Wolne głosy: druh wiceprezes odczytał zawiadomienie o ślubie druha Sylwestra Domańskiego. Następnie odczytał zaproszenia na uroczystość OSP i zachęcał o liczne wzięcie udziału w tej uroczystości. Potem zabrał głos druh dyrygent w sprawie wyćwiczenia nowej mszy odpustowej i prosił o liczne przybycia druhów śpiewaków na lekcje. Następnie głos zabrał druh Skrobański i poruszał sprawę wchodzenia osób na chór i stwierdził, że organista powinien zająć się tą sprawą, jako pełnomocna osoba chóru. Druh wiceprezes stanowczo powiedział, że tylko śpiewacy mają prawo wstępu na chór i zostanie postawiony marszałek, który będzie wpuszczał tylko śpiewaków. Takie postępowanie przynosi wstyd, że znajduje się taka młodzież w naszej wsi, że nie umie się należycie zachować chociażby tylko w kościele.

Ad8. Ponieważ nikt więcej głosu nie zajmował druh wiceprezes kończy zebranie hasłem „Cześć Pieśni”