Protokół Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 13 maja 1956r.

159

Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych w dniu 13 maja 1956r.

Zebranie Plenarne odbyło się w lokalu 6B Bęckiego Stefana, które zagaił druh prezes hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”. Następnie odczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty Zarządu
  4. Sprawa urządzenia zabawy latowej
  5. Pogadanka ze sprawozdaniem walnego zjazdu delegatów, który się odbył 6 maja br.
  6. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad2. Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez poprawek.

Ad3. W punkcie tym druh prezes komunikował do druhów śpiewaków aby uczęszczali w dalszym ciągu na lekcje ponieważ musimy przygotować repertuar i przygotować się do kilku wyjazdów, które są w planie. Dlatego druh prezes prosił wszystkich śpiewaków aby wspólnie troszczyć się o nasze grono śpiewacze, aby jak najliczniej uczęszczać na lekcje.

Ad4. Druh prezes zaproponował urządzenie zabawy latowej i uchwalono dzień 1 lipca. W skład komitetu wykonawczego weszli wszyscy czynni członkowie.

Ad5. W dniu 6 maja odbył się w Poznaniu Walny Zjazd Delegatów, w którym brał także udział prezes naszego towarzystwa. Po krótcy druh prezes omówił ważne fragmenty z pobytu na zjeździe, który był bardzo pomyślny i wart podziwu. Można było usłyszeć prawdziwe piękno pieśni polskiej.

Ad6. Druh skarbnik zbierał składki członkowskie od członków. Na członków czynnych przyjęto : Czajankę Aniele, Mencłównę Joannę.

Ad7. W wolnych głosach druh Skrobański zabrał głos w sprawie odbytego zjazdu i zachęcał na przyszłość aby w takim zjeździe więcej członków wzięło i zachęcał do dalszego uczęszczania na lekcje śpiewu. Poza tym zabrał głos druh prezes i żalił się na druhów śpiewaków, że kiedy obejmował ponownie swoją prezesurę, przyrzekali, że będą wszyscy uczęszczać na lekcje śpiewu, lecz słowa te nie zostały dotrzymane. Ponadto żalił się, że zawsze kiedy było zebranie śpiewacy zaśpiewali jakąś piosenkę, a teraz zwyczaj ten poszedł w zapomnienie, a to tylko z powodu braku i tak znikomej obecności druhów śpiewaków na odbywających się zebraniach.

Ad8. Ponieważ nikt więcej głosu nie zagaił druh prezes zamyka zebranie śpiewaczym pozdrowieniem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl