Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z 25 marca 1956 roku.

168

Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego 25 marca 1956 roku.

Plenarne zebranie odbyło się w lokalu 6b Bęckiego, które to zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech śpiewackim pozdrowieniem „Cześć Pieśni”. Następnie odczytał program zebrania, który został przyjęty bez poprawek.

  1. Zagajenie, które już nastąpiło
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego Plenarnego Zebrania
  3. Komunikaty Zarządu
  4. Werbowanie młodego narybku śpiewaczego aby uzupełnić brak głosów
  5. Sprawa lekcji
  6. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad.2 Protokół z ostatniego Plenarnego zebrania odczytała druhna sekretarka, który został przez zebranych bez zmian.

Ad.3 Komunikaty zarządu. Druh prezes przedłożył krótkie sprawozdanie z pobytu na Walnym Zebraniu Okręgu, na którym to również wspomniano o członkach zasłużonych w dziedzinie śpiewactwa. Równocześnie druh prezes proponował, że zasłużali druhowie naszego Towarzystwa mogą się zaopatrzyć w odznaczenia honorowe za zasługę lat pracy Towarzystwa, i zachęcał wszystkich zasłużałych do nabycia odznak. Ponadto druh prezes w swym komunikacie do druhów prosił o dalszą prace i uczęszczanie na lekcje śpiewu.

Ad.4 W punkcie tym druh prezes żali się na złe uczęszczanie basów na lekcje oraz złą frekwencje wszystkich głosów na lekcjach śpiewu. Jednocześnie druh prezes apelował do wszystkich zebranych członków naszego Towarzystwa aby wspólnie werbowali kandydatów na nowych członków, by móc wzmocnić szeregi naszego grona i zasilić uczęszczających dotąd jeszcze śpiewaków.

Ad.5 Sprawa lekcji to jedna i ta sama bolączka , która powtarza się w programie naszych zebrań. Nad tym punktem druh prezes otarł dyskusje w której to głos zabrał druh Mielcarek i krytykował druhów śpiewaków za złe zachowanie się na lekcjach śpiewu. Poza tym druh prezes zabrał głos i apelował do druhów śpiewaków aby zaprzestano z paleniem papierosów w lokalu w czasie lekcji ponieważ to utrudnia w ćwiczeniu się.

Ad.6 Druh skarbnik zbierał składki członkowskie od druhów. Na członków czynnych zapisali się : Czajanka Monika, Schubertówna Wanda i Szkudlarek Stanisaw.

Ad.7 Wolne głosy – w punkcie tym głos zabrał druh Skrobański w sprawie grania kart, że lokal jest wykorzystywany przez młodzież tutejszą do grania kart, a przecież lokal jest tylko przeznaczony do urządzania lekcji i apelował aby kategorycznie zaprzestano tego czynu. Ponadto druh prezes apelował do wszystkich członków czynnych naszego Towarzystwa o punktualne chodzenie na lekcje ponieważ spóźnianie się ma zły wpływ na urządzanie lekcji. Następnie głos zabrał druh Mikszak Stanisław w sprawie zaprzestania wchodzenia osobom obcym na chór, ponieważ później można spotkać złe zachowanie się na chórze, a wina ciąży na członkach naszego Towarzystwa i proponował aby raz zaprowadzić porządek w tej sprawie.

Ad.8 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał druh prezes kończy zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl