Dalsze losy Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” na podstawie wpisów w Protokolarzu na lata 1956-1960.

174

Zapraszamy do śledzenia kolejnych losów, naszych dziadków, pradziadków, rodziców, sąsiadów którzy należeli do Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” i tworzyli historię kultury naszej miejscowości.

Poniżej wpis z 26 lutego 1956 roku.

Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 26 litego 1956 roku.

Zebranie Plenarne odbyło się w lokalu 6b Bęckiego Stefana, które zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni” poczem odczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania
  3. Komunikaty zarządu
  4. Odczytanie okólnika sprawozdawczego z działalności Oddziału Poznań
  5. Sprawa Lekcji
  6. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  7. Wolne Głosy
  8. Zakończenie

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytała druhna sekretarka, który został przez zebranych przyjęty bez zmian.

Ad.3 W punkcie tym druh prezes zachęcał wszystkich członków naszego Towarzystwa do uczęszczania na lekcje ponieważ Zarząd Okręgu zaprasza nasze Towarzystwo do wzięcia udziału i wystąpienia z repertuarem w polskim radiu.

Ad.4 Druh prezes odczyta kilka fragmentów z okólnika sprawozdawczego o przebiegu prac naszego oddziału Poznań oraz innych oddziałów i przedstawił oceny ich pracy na niwie śpiewaczej.

Ad.5 Sprawa lekcji – w punkcie tym druh prezes apelował do druhów śpiewaków aby w dalszym ciągu punktualnie uczęszczali na lekcje ponieważ musimy przygotować repertuar do występu w polskim radiu. Ponadto prosił o liczne gromadzenie się śpiewaków na lekcje oraz aby lekcje trwały co najmniej 2 godziny. Druh prezes żali się o złe uczęszczanie basów na lekcje, co wpływa na zły stan naszego zespołu.

Ad.6 Druh skarbnik zbiera składki członkowskie od członków, oraz na czynnych członków przyjęto :Stodolną Eugenię i Bączkiewiczówne Marię.

Ad.7 W wolnych głosach nikt głosu nie zabrał, poczem druh prezes jeszcze raz prosił o uczęszczanie na lekcje.

Ad.8 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl