Protokół plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 27 marca 1955r.

196

Protokół plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych w dniu 27 marca 1955r. Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” poczem przeczytał program zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odśpiewanie pieśni
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  4. Komunikaty zarządu
  5. Sprawozdanie delegatów z Walnego Zebrania Okręgu
  6. Sprawa przedstawienia amatorskiego urządzonego w ogrodzie
  7. Przyjmowanie członków i zbieranie składek
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie pieśnią

Ad.2 Z powodu nieobecności druha dyrygenta pieśni nie odśpiewano.

Ad.3 Odczytany został protokół z ostatniego zebrania, który został przyjęty bez zmian

Ad.4 W komunikatach zarządu prezes apelował do druhów wyłącznie uczęszczania na lekcje ponieważ osoby nie będące członkami towarzystwa wchodzą bezprawnie do lokalu gdzie palą papierosy, odtąd nie wolno osobą nie będących członkami Towarzystwa wchodzić do lokalu gdzie odbywają się lekcje ani też palić papierosów.

Ad.5 Delegaci, którzy zostali wytypowani na Walne Zebranie Okręgu zdali wyczerpujące sprawozdanie oznajmiając zarazem jako Festiwal Śpiewaczy odbędzie się w dniu 18 września 1955 w Ostrowie Wlkp.

Ad.6 W sprawie przedstawienia amatorskiego w ogrodzie druh prezes apelowa do druhów, żeby urządzić przedstawienie amatorskie w ogrodzie ponieważ Towarzystwo ma pewne braki w kasie, a wydatki mamy bardzo duże, wybrano komitet który ma się tą sprawą zająć w składzie Czempiński Czesław, Krupa Franciszek, Rotuszny Józef, Nowacki Jan i Chlasta Leon. Przedstawienie to postanowiono odegrać w czerwcu.

Ad.7 Na członków zapisali się Bestry Józef i Giarzówna Joanna.

Ad.8 W wolnych głosach nikt głosu nie zabrał

Ad.9 Na zakończenie odśpiewano piosenkę pt. „W dzikim borze na dębie” poczem druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl