Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia z dnia 19 lipca 1953 roku

198

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 19 lipca 1953r w sali zebrań.

Porządek obrad:

  1. Zagajenie
  2. Powitanie delegatów z okręgu
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania
  4. Wybór przewodniczącego zebrania oraz 2-ławników
  5. Wyjaśnienie przez druha prezesa powodu Walnego Zebrania
  6. Dyskusja
  7. Wybór ścisłego zarządu
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

Ad. 1 i 2, Zebranie zagaił druh prezes słowami „Cześć Pieśni”, po czym powitał delegatów z okręgu to jest druha prezesa okręgowego ob. Dolatowskiego i ob. Urbaniaka.

Ad. 3, Druh sekretarz odczytał protokół z ostatniego plenarnego zebrania, protokół przyjęto bez poprawek.

Ad. 4, Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Dolatowskiego prezesa z okręgu. Na ławników delegata Urbaniaka i druha Kaczmarka Jana.

Ad. 5 i 6, Prezes zebranym wyjaśnił cel zwołania Nadzwyczajnego zebrania i druh prezes Stodolny zaczął wyjaśnienie. Na temat wyjaśnienie zabrał głos druh Mielcarek Józef i mówił, że wypowiedzi niektórych członków są takie, że stracili zaufanie do druha prezesa Stodolnego, a tem samym żądają innego prezesa. Następnie zabrał druh obywatel Kwiasowski i wypowiedział współprace druha Stodolnego. Mianowicie, że w zarządzie druh Stodolny jest dyktatorem co potwierdzają jego wypowiedzi w obecności druha skarbnika Marczaka i sekretarza Kwiasowskiego. Druh Stodolny powiedział, że dopóki on będzie prezesem to on będzie dyktował i musi być tak, jak on chce. Na takie wypowiedzi druh sekretarz Kwiasowski nie zgadza się i żąda także zmiany prezesa lub złoży swoje obowiązki z towarzystwie. Prezes zebrania druh Dolatowski nakłaniał w swoich wypowiedziach do zgody, lecz większość obecnych była za wyborem nowego prezesa.

Ad. 7, Wolą większości za zmianą prezesa przystąpiono do doboru zarządu ścisłego. W wyborze na prezesa padły 3 kandydatury t.j. druh Dutkowski Wojciech, Kaczmarek Jan i Mikszak Stanisław. Jednogłośnie na prezesa został wybrany druh Dutkowski , który na zapytanie prezesa zebrania kandydaturę przyjął. Wybór sekretarza i skarbnika przeszedł jednogłośnie i pozostali sekretarza Kwiasowski i Marczak Ignacy.

Ad. 8, Głos zabrał druh Dutkowski i podziękował w swych słowach za zaufanie ze strony członków i przyrzekł że będzie się starał wywiązać ze swoich obowiązków tak ażeby Towarzystwo się jeszcze lepiej rozwijało. Druh Dolatowski nakłaniał członków do dobrej współpracy z zarządem i życzył owocnej pracy.

Ad. 9, Druh prezes Dutkowski złożył podziękowania druhom delegatom za przybycie na zebranie, po czym chór śpiewał pieśń i prezes zakończył zebranie słowami „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl