Zebranie Plenarne Towarzystwa Śpiewu Lutnia z dnia 15 marca 1953 roku

163

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 15 marca 1953 roku w sali zebrań.

Zebranie zagaił druh vice -prezes Mielcarek słowami „Cześć Pieni” i przeczytał niżej wymieniony program na który zebrani się zgodzili.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania plenarnego
  3. Sprawozdanie delegata z zebrania okręgowego w Ostrowie.
  4. Komunikaty zarządu : a) kwestia przedstawienia, b) werbowanie członków śpiewających
  5. Dyskusja nad komunikatami
  6. Zbieranie składek członkowskich i przyjmowanie nowych członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie.

Ad. 2 Po zagajeniu zebrania przez druha vice prezesa i zapodaniu programu, druh sekretarz przeczytał protokół z ostatniego zebrania, którego członkowie przyjęli bez zmian.

Ad. 3 Druh sekretarz zdał sprawozdanie z walnego zebrania okręgu. W sprawozdaniu swoim przedstawił członkom, że w okręgu pod względem żywotności to nasze Tow. Śpiewu „Lutnia” stoi na pierwszym miejscu chórów wiejskich. Następnie oznajmił że w miesiącu wrześniu b.r. odbędzie się konkurs śpiewacki w Ostrowie w którym jest podane w Walnym zebraniu okręgowym , ażeby wszystkie chóry brały udział.

Ad. 4 Komunikaty zarządu:

a) druh vice prezes zakomunikował, że są książki do przedstawienia i dał projekt odegrania. Członkowie zgodzi się na urządzenie przedstawienia i wybrano częściowo członków na amatorów.

b) druh sekretarz przedstawił kwestie werbowania członków śpiewających , gdyż chór obecnie słabo stoi pod względem głosów.

Ad. 5 W dyskusji nad komunikatami członkowie zgodzili się na konkurs śpiewaczy.

Ad. 6 W punkcie tym odbyło się zbieranie składek oraz na członków zapisali się Ratajczyk Zofia z Kęszyc i Chlebowski Władysław.

Ad. 7 W wolnych głosach zabrał głos druh Skrobański i apelował żeby członkowie uczęszczali liczniej na lekcje , gdyż jak mała ilość to szkoda aby tej nafty palić.

Ad. 8 Druh prezes zakończył zebranie hasłem „Cześć Pieśni”