Protokół z zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych z 18 maja 1952r.

215

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia odbytego dnia 18.5.52.

Zebranie plenarne Tow. Śpiewu Lutnia odbyło się w niedzielę dnia 18.05.52 w sali obyw. Kwiasowskiej. Obecność członków była około 40%. Zebranie zagaił druh wice prezes Dutkowski Wojciech hasłem „Cześć Pieśni” przeczytując zarazem program tegoż spotkania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu : a) sprawa wysłania życzeń org. Kurkiewiczowi ze Skalmierzyc z okazji 25 lecia pracy orgamistrzowskiej, b) sprawa zabawy i omówienie lekcji na Boże Ciało
  4. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  5. Wolne głosy
  6. Zamknięcie

Ad2. W punkcie drugim druh sekretarz odczytał protokół do którego wpisano poprawkę.

Ad3. Komunikaty zarządu. a)Kwestia życzeń org. Kurkiewiczowi ustalono aby kupić telegram i wysłać na dzień obchodu jego jubileuszu 25 lecia pracy organistowskiej. Koszt telegramu maja pokryć częściowo członkowie , a resztę kasa Towarzystwa. b)kwestia zabawy. Zabawę uchwalono na dzięn 8 czerwca b.r. komitet zabawy został ten sam co na poprzednim zebraniu. c)sprawa lekcji na Boże Ciało została odłożona gdyż nie był obecny dyrygent.

Ad4.Zbieranie składek i przyjmowanie członków. Na członków nikt się nie zapisał.

Ad5.Wolne głosy: Druh skarbnik zabrał głos ażeby na lekcje uczęszczali wszyscy czynni członkowie, a następnie na Boże Ciało śpiewali tylko Ci którzy na te lekcje uczęszczali. Jako drugi głos zabrał Maniek Tadeusz w sprawie sztandaru na procesji oktawy Bożego Ciała, uzgodniono że w razie nieobecności chorążego lub też jego zastępcy mogą nieść zwykli członkowie lub też asystentki. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał zebranie zakończono hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl