Podsumowanie roczne i sprawozdanie z zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia

216

Sprawozdanie z rocznej działalności Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych

W roku 1951 zwołano 1 walne zebranie, 12 zebrań plenarnych i jedno zebranie nadzwyczajne. Udział członków w zebraniach przedstawiał się w 70%. W roku sprawozdawczym urządzono 1 zabawę taneczną 22 kwietnia 51r, Festiwal 19 sierpnia 51r, wycieczka 1 majowa do Lewkowa i 1 wycieczka do Kotowiecka. Podsumowanie spisał sekretarz Kwiasowski.

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia z dnia 24 lutego 1952 w sali obyw. Kwiasowskiej, obecnych członków było 70.

Zebranie plenarne zagaił druh prezes słowami „Cześć Pieśni”przeczytując zarazem plan zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego protokołu
  3. Komunikaty zarządu : kwestia chóru męskiego i mieszanego oraz lekcji
  4. Sprawozdanie skarbnika z zabawy i przedstawienia : Dochód 851,10zł Rozchód 301,86zł zysk 549,24zł, natomiast przychód z zabawy 1388,70zł, rozchód 1125,16zł zysk 263,54zł.
  5. Zbieranie składek i przyjmowanie członków.
  6. Wolne głosy
  7. Zakończenie

W punkcie 2 został przeczytany protokół z poprzedniego zebrania plenarnego, który przyjęto bez poprawki

Punkt 3. W komunikatach zarządu druh prezes podał do wiadomości że przystąpiono do utworzenia chóru męskiego. Po omówieniu tej sprawy otwarł dyskusję. W czasie dyskusji uchwalono, że lekcje chóru mieszanego odbywać się będą w środy o godz. 19:00 i w niedzielę po Gorzkich Żalach. Lekcje chóru męskiego w soboty o godz. 19:00.

Punkt 5. Na członka nikt się nie zapisał.

Punkt 6. Wolne głosy. Jako pierwszy zabrał głos druh Dutkowski w sprawie porządku na chórze, to znaczy że na lekcje powinni wchodzić tylko członkowie śpiewający i tacy którzy uczęszczają pilnie na lekcje. Następnie głos zabrał druh Skrobański popierając słowa Dutkowskiego. Uchwalono, że na chórze porządku pilnować będą druh Dutkowski i Skrobański. Z kolei zabrał głos druh Kaczmarek zwracając uwagę na pochwałę jaką otrzymaliśmy od okręgu na walnym zebraniu, gdyż nie wszyscy członkowie na tą pochwałę zasługują. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl