Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych

216

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych.

Zebranie plenarne odbyło się w niedziele 9.12.51r w sali obyw. J. Kwiasowskiej.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” przeczytując zarazem program tego zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.
  3. Komunikaty zarządu – sprawa lekcji śpiewu.
  4. Sprawozdanie z wieczorku
  5. Sprawozdanie dyrygenta ze zjazdu
  6. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad 2. w punkcie drugim został przeczytany protokół który zebrani przyjęli bez poprawki.

Ad. 3.Komunikaty zarządu : Druh prezes zaapelował a żeby do walnego zebrania wszystkie zaległe składki uregulować, bo kto nie ureguluje będzie w myśl statutu wykreślony z Towarzystwa. Następnie druh prezes omówił lekcje śpiewu ażeby przygotować się do śpiewu na Boże Narodzenie. Następnie druh prezes prosi wszystkich czynnych członków aby na lekcjach zachowywali się spokojnie gdyż świadczy to o wychowaniu danego druha czy druhny a tym samym przeszkadzają dyrygentowi a w pierwszym rzędzie samym sobie. Do powyższej sprawy zabrał głos druh Skrobański, który to zachowanie ostro napiętnował. Druh Dutkowski zabrał głos ażeby na lekcji nie przebywały osoby które nie są w Towarzystwie.

Ad. 4. Druh Dyrygent w swym sprawozdaniu oświadczył ażby nauczyć się piosenek radzieckich o ile będzie mozliwe przygotować się na zjazd do Warszawy.

Ad. 5. Sprawozdanie z Wieczorku.

Ad. 6. Na członka zapisano Małecką Zofię

Ad. 7.W wolnych głosach nikt głosu nie zabrał. Odczytano okólnik 11/51, który określa termin odsłonięcia pomnika St. Moniuszki w Poznaniu. Jako delegaci na odsłoniecie pomnika zostali wybrali druh Kwiasowski, Dutkowicz , Czajanka i Sztukowska. Po wyczerpaniu obrad druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl