Podsumowanie działalności na Walnym Zebraniu Tow. Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych.

215

Protokół Walnego Zebrania Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych.

Walne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia zostało zwołane na dzień 25 lutego 1951 o godz. 17:00 w sali ob. Kwiasowskiej.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem ” Cześć Pieśni ” witając zarazem obecnych członków i gości miedzy innymi druha dyrygenta z okręgu Profesora Kowalskiego i członka z okręgu druha Lenartowicza, prze czytując równocześnie program zebrania, który został bez poprawki przyjęty.

 1. Zagajenie i powitanie
 2. Uczczenie zmarłych członków
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i 2 ławników
 5. Sprawozdania: a)prezesa, b) sekretarza, c) skarbnika, d)gospodarza, e) komisji rewizyjnej, f) kontrolera śpiewu
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 8. Wybór nowego zarządu : a) prezesa i zastępcy, b)sekretarza i zastępcy, c)skarbnika, d)gospodarza, e) komisji rewizyjnej, f)chorążego i zastępcy 2asystentki i 2 zastępczynie.
 9. Wybór delegatów na walne zebrania Kół Śpiewaczych
 10. Wnioski do Uchwały
 11. Przyjmowanie kandydatów na członków
 12. Wolne głosy
 13. Zamknięcie

Ad. 3. W punkcie trzecim druh sekretarz Kwiasowski odczytał protokół z ostatniego walnego zebrania, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. 4. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano druha dyrygenta okręgowego, profesora Kowalskiego, Na sekretarza druha Kwiasowskiego. Na ławników : członka z okręgu druh. Lenartowicza i druh. Czajankę Irenę

Ad. 5. Sprawozdania:

a) prezesa: druh prezes przedstawił ogólny zakres działalności Towarzystwa, który nie bardzo bogato się przedstawiał z powodu braku dyrygenta.

b) sekretarza : zdał w zastępstwie druh Kwiasowski który podał ilość odbytych zebrań, zabaw i przedstawień

c) skarbnika: sprawozdanie skarbnika zdał druh Marczak Ignacy wykazując saldo na rok bieżący 675 złotych i 12 groszy.

d) druh gospodarz przedstawił majątek jaki przybył do Towarzystwa w roku 1950, a były to przeważnie nuty i zeszyty różnych piosenek

e) sprawozdanie komisji rewizyjnej zdał przewodniczący druh Sztukowski Piotr, oznajmił on że stan kasy i książki kasowe były w porządku, oprócz tych członków którzy nie zapłacili składki za rok 50 a członków tych było 52.

f) kontrola śpiewu : druh Kaczmarek Jan przedstawił, że lekcji śpiewu było 19, a że tak mało to z powodu nieobecności dyrygenta z jednej strony , a z drugiej strony była wina tez samych członków czynnych, którzy bardzo opieszale uczęszczali na lekcje przez co zniechęcali dyrygenta, tak że na wyróżnienie za pilność i punktualność zasługiwało by bardzo mało druhów lub druhen.

Ad. 6. Dyskusja nad sprawozdaniami: jako pierwszy głos zabrał wiceprezes Adamczak Antoni, zwrócił uwagę nad sprawozdaniem skarbnika a mianowicie, że wynagrodzenie za prowadzenie chóru powinno brzmieć opłata dla dyrygenta za prowadzenie chóru. Następnie zabrał głos druh Kostera Alojzy w sprawie nie obecności dyrygenta, który przez cały rok bardzo mało obecny był na zebraniach to przynajmniej na Walnym zebraniu powinien być obecny tym bardziej, że dostał zawiadomienie. Jako trzeci z kolei zabrał głos druh Stodolny usprawiedliwiając nieobecność dyrygenta, że ma zebranie koła rodzicielskiego w szkole. Następnie zabrał głos druh dyryg. z okręgu profesor Kowalski w sprawie dyrygenta, który na samym wstępie powiedział, że Tow, nasze zna prawie od samego początku i że Tow. to było już przed wojną jako pierwsze w okręgu pod względem chórów wiejskich. Mimo że dyrygentów jest ogólnie wielki brak, ale dla naszego Tow. będzie się za wszelką cenę starł, aby Towarzystwo nasze, które mu się tak bardzo spodobało dyrygenta tego i to odpowiedniego dyrygenta otrzymało. Nadmienił on również, że cały ruch śpiewaczy jest pod opieką Ministerstwa Kultury i Sztuki i przez Ministerstwo finansowany. Mówił on również, że są chóry które podlegają z. zaw. i przez związki te są utrzymywane. Następnie zabrał głos druh Kaczmarek Jan, a żeby okręg starł się wszelkimi siłami o przydział dyrygenta. Potem zabrał głos druh Wasiak mówiąc, że każde zebranie powinno być rozpoczęte i zakończone śpiewem.

Ad. 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W imieniu komisji rewizyjnej zabrał głos druh Sztukowski ażeby udzielić pokwitowania ustępującemu zarządowi , któremu też zebrani udzielili bez zastrzeżeń.

Ad. 8. Wybór nowego zarządu. Zarząd wybrano jednogłośnie ten sam , tylko na zastępce sekretarza, wybrano druh. Borusiakówne. Największa walka była ze skarbnikiem, który po wielkiej walce przyjął nadal swe urzędowanie. Do komisji rewizyjnej przyjęto jako przewodniczącego druh. Sztukowskiego Piotra, Długiewicza Jana i Nowacką Krystynę. Jako zastępcy : Gierz Leon , Czajanka Mieczysław. Chorążym został Manianiak Tadeusz, zastępca Maniak Kazimierz. Asystentki : Szymczak Irena, Pilarczykówna Weronika, zastępczynie : Szukalska Henryka i Kurowska Irena.

Ad. 9. Wybór delegatów na Walne zebrania Kół Śpiewaczych, Jako delegacja zostali wybrani druh prezes, sekretarza i druh. wice prezes.

Ad. 10. Wnioski do uchwał. Nie było wniosków do uchwał.

Ad. 11. Przyjmowanie kandydatów na członków. Na członka przyjęto Szymczak Kazimierę.

Ad. 12. Wolne głosy. We wolnych głosach zabrał głos druh Lenartowicz członek z okręgu. Mówił on że chór nasz pod względem liczebności jest największy w okręgu i podkreślił że widzi w nim ludzi takich z którymi można by pracować, więc ze swej strony będzie się starał ażeby przydzielono nam dyrygenta.

Ad. 13. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh. przewodniczący zamyka zebranie słowami „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl