Zebranie Plenarne z dnia 4 lutego 1951 roku Towarzystwa Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych.

230

Biskupice Ołoboczne 4 lutego 1951 roku.
Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych.
Zebranie plenarne zwołane zostało na dzień 4.2.51r. w sali Obywatel J. Kwiasowskiej. Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” przeczytując zarazem program togoż zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania.
  3. Komunikaty zarządu :
    a) kwestia przedstawienia i walnego zebrania
    b) kwestia zaległości
  4. Przyjmowanie nowych członków i zbieranie składek.
  5. Wolne głosy.
  6. Zakończenie

Ad. Druh prezes wytłumaczył , że walne zebranie nie odbyło się w oznaczonym czasie z powodu jego zajęcia służbowego. Ponownie uchwalono zebranie na dzień 25 lutego.

Ad.2. W puncie drugim druh sekretarz odczytał protokół, który został przyjęty bez poprawki.

Ad. 3. Sprawa przedstawienia. Przedstawienie o ile będzie możliwe ma być odegrane na święta Wielkiejnocy druh prezes apeluje do tych druhów, którzy mają talent i chęć do przedstawienia mogą się zgłosić do druha wice prezesa. Druh skarbnik oznajmił, że składki zaległe wynoszą 520zł. W tym celu wybrano czterech członków , którzy przejdą do tych zalegających i składki te uregulują.

Ad. 4. Na nowych członków przyjeto : Kostera Walentyna, Ciupek Marianna, Sobczaków-na Lucyna, Smętek Janina, Kurowska Irena, Szubert Ryszard i Bączkiewicz Franciszek.

Ad. 5. Wolne głosy. W wolnych głosach nikt głosu nie zabrał, druh prezes ogłasza, że walne zebranie będzie ogłoszone na 14 dni przed dniem odbycia się i że wnioski do uchwały muszą wpłynąć do zarządu przynajmniej na 5 dni przed walnem zebraniem. Następnie druh prezes prosi tych członków, którzy chcą odegrać przedstawienie, a żeby zostali po zebraniu celem wybrania odpowiednich ról i kolejność odpisu. Ponieważ nikt głosu nie zabrał druh prezes zakańcza zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl