Towarzystwo Śpiewu Lutnia – protokół zebrania plenarnego z dnia 9 maja 1950r.

236

Biskupice Ołoboczne dnia 7.5.1950r
Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych.
Plenarne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia zwołane zostało na dzień 9.7 .50r w sali obyw. Kwiasowskiej. Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” przeczytując zarazem program tego zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Przeczytanie protokołu z ostatniego zebrania.
 3. Komunikaty zarządu :
  a) sprawa lekcji śpiewu akcja żniwa
  b) kwestia sztandaru
 4. Sprawozdanie kasowe z zabawy latowej odbytej w dniu 25.6.50 r.
 5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków.
 6. Wolne głosy.
 7. Zakończenie.
  Ad.2 W punkcie drugim został przeczytany protokół , który został przyjęty z małą poprawką tzn. że tow. występujące ze śpiewem w czasie zabawy miały występ dobrowolny.
  Ad. 3 Komunikaty zarządu:
  a) kwestia lekcji śpiewu akcja żniwa druh. prezes zakomunikował ażeby w czasie żniwnem lekcje odbyły się tylko w soboty na co zebrani zgodzili się. Druh Dutkowski zabrał głos ażeby mszę „Już Kościół Boży” zaprzestać , gdyż msza jest już stara, a trudna do ćwiczeń na co większość członków zgodziła się. Druh Ratajczak Józef zabrał głos mówiąc, że msza ta według jego zdania nie jest trudna. Druh prezes odpowiadając na wszystko mów, że sprawę tą załatwi z dyrygentem.
  b) kwestia sztandaru: druh prezes wstawił propozycje, ażeby sztandar odnowić w całości, w ten sposób że napisy zostawić te same, lecz większość członków orzekła, że to się nie da przeprowadzić , tylko naprawić go tak ażeby jakiś czas wytrzymał a potem pomyśleć o nowym, ale druh prezes postanowił, że zrobi staranie o przyodzianie go w nową szatę.
  Ad. 4. Sprawozdanie kasowe z zabawy odbytej w dniu 25.6.50r.
  Dochód wynosił 144 505 zł Rozchód 119 865zł , 24 640zł pozostało na czysto z tem że 1210 jest pomiędzy ludźmi. Nad tem sprawozdaniem otwarto dyskusje. W dyskusji tej zabrał głos druh Dutkowski w sprawie kurka do piwa, na co druh gospodarz odpowiada że kurek ten znajduje się u niego.
  Ad. 5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków – nikt się nie zapisał
  Ad. 6. Wolne głosy :
  W wolnych głosach zabrał głos druh Dutkowski mówiąc, że w czasie ostatniej zabawy zauważono brak posłuszeństwa i jedności pomiędzy członkami, na co druh prezes odpowiada że sprawa ta w musi się w przyszłości poprawić, również zwrócił uwagę na pilność i punktualność w zebraniach. Następnie zabrał głos druh skarbnik żaląc się że byli tacy członkowie którzy uchylali się od płacenia wstępu na zabawę. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes zakończył zebranie hasłem ” Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl