Towarzystwo Śpiewu Lutnia – protokół zebrania plenarnego z dnia 14 maja 1950 roku

267

Protokół plenarnego zebrania Tow. Śpiewu Lutnia z dnia 14.5.50 r.
Plenarne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia został zwołane na dzień 14 maja 1950 roku w sali obyw. J. Kwiasowki zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni”przytaczając zarazem program zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Przeczytanie protokołu poprzedniego zebrania
 3. Komunikaty zarządu : a) sprawy lekcji śpiewu, b) sprawa przedstawienia, c)kasowe
 4. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
 5. Wolne głosy
 6. Zamknięcie
  Punkt 2. w punkcie drugim został przeczytany przez druha sekretarza protokół , który zebrani przyjęli bez poprawki.
  Punkt 3. Komunikaty zarządu :
  a) sprawa lekcji śpiewu, druh prezes zakomunikował, ze druh dyrygent chce urządzić 3 lekcje śpiewu aby na Zielone światki by śpiewać naMszy Św. Co do wstępu na chór to druh prezes prosi o to aby wchodzili tacy członkowie, którzy chętnie śpiewają.
  b)sprawa przedstawienia, sprawę te wyjaśnił druh prezes że przedstawienie to zostało narazie w zawieszeniu: druh skarbnik oznajmił, że za związek i okręg jest zapłacony razem 5577 zł.
  punkt 4. Głos zabrał druh Adamczak w sprawie porządku zebrania i w sprawie wspólnej wycieczki, drugi głos zabrał Gilarczyk Alojzy co dośpiewania – na ślubach śpiewać wszystkim członkom czy tylko czynnym członkom, sprawa ta została w martwym punkcie. Ponownie głos zabrał druh Gilarczyk, który krytykując dyrygenta, że nie stawa się na lekcje zamówione przez niego, na co prezes odpowiada i sprawę tę wyjaśnił. Sprawę wycieczki odłożono na lekcje.
  Punkt 5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków. Na nowych członków nikt się nie wpisał.
  Punkt 6. Zamknięcie zebrania zakończył druh prezes słowami ” Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl