Protokół zebrania plenarnego z dnia 13 marca 1950 roku. Towarzystwa Śpiewu Lutnia

216
         Biskupice Ołoboczne 13 marca 1950r.

Protokół z zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych.
Plenarne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia zwołane zostało 12 marca w sali obw. J. Kwiasowskiej, zebranie to zagaił zastępca prezesa Adamczak A. hasłem „Cześć Pieśni”, odczytując zarazem niżej zapodany program:

 1. Zagajenie
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
 3. Komunikaty zarządu :
  a) kwestia przedstawienia
  b) kwestia lekcji
 4. Wolne głosy
 5. Zbieranie składek członkowskich i przyjmowanie nowych członków
 6. Zakończenie

Ad. 1 . Zagajenie, które już nastąpiło
Ad. 2. Odczytania protokołu dokonał druh . Stasiak , który został przyjęty bez poprawek.
Ad. 3. Komunikaty zarządu :
a) sprawa przedstawienia – krótka treść przedstawienia , które to na celu organizacja nasza ma urządzić w święta Wielkiejnocy, dobierając sobie przy tym spośród członków amatorów. Sprawa ta została w całej pełni poparta, czyli że uchwałą zapadło odegrać w Święta Wielkiejnocy p.t „Ułan i Młynarka”.
b) sprawa lekcji, również tutaj druh Adamczak wnosi gorący apel do zebranych aby na wyznaczone lekcje przez druha Haussmana uczęszczać regularnie i punktualnie, by przez to nie utrudniać pracy społecznej. Następną lekcje ustalono na 18 marca na godzinę 19-tą .
Ad. 4. Wolne głosy. W wolnych głosach druh Adamczak zwraca się ponownie do wybranych przez niego amatorów, aby jak najprędzej postarali się odpisać poszczególne role , tak że w przyszłym tygodniu można by już próby rozpocząć.
Ad. 5. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków. Jako Członkowie czynni zapisali się J. Mikołajczyk , Banasiaków-na Eugenia, Grajanka Mieczysława
Ad. 6. Zakończenie. Po wyczerpaniu porządku obrad zastępca prezesa druh Adamczak A. hasłem „Cześć Pieśni” zamyka zebranie.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl