Noworoczne zebranie plenarne Towarzystwa Śpiewu Lutnia z dnia 1 stycznia 1950 roku.

253

Protokół zebrania Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych nr 7/50.
Plenarne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia odbyło się w sali Ob. Kwiasowskiej dnia 1 stycznia 1950 roku. Druh prezes zagaił zebranie hasłem „Cześć Pieśni” odczytując program zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania.
 3. Komunikaty zarządu
  a)kwestie wieczoru
  b)sprawa paczek
  c)termin walnego zebrania
 4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
 5. Wolne głosy
 6. Zakończenie

W punkcie 2 został odczytany protokół, który został bez poprawki przyjęty.
Co do punku 3 – komunikaty zarządu. Został wyłoniony z pośród druhen komitet który ma się zając dekoracją i wszystkimi innymi sprawami związanymi z wieczorkiem, do komitetu weszły Wojenka Irena, Stodolna Teresa, Adamczekówna Zofia, Jórkowna Irena i Kaczmarkówna Maria.
Postanowiono zebrać się na godzinę 4 popołudniu. Równoczesnie ustalono powysyłac zaproszenia do stałych druchów. Termin daty walnego zebrania ustalono na dzięń 22 stycznia 1950r na godzine 16.
Punkt 4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków. Druh prezes apeluje ażeby się druhowie postarali uregulować składki do walnego zebrania.
W punkcie 5 -Wolne Głosy. Jako pierwszy zabiera głos Dmolkowski Wojciech apelując gorąco do druhów i druhen aby punktualniej uczęszczać na lekcje, ponieważ ten nałóg spóźniania się zniechęca innych i przeszkadza. Druh Kaczmarek Jan wyraził swoje zadowolenie co do śpiewu w Święta Bożego Narodzenia, życząc dalszego wywiązywania się i rozwoju towarzystwa aby w tym roku towarzystwo nasze pozyskało 200 członków i osiągnęło większy sukces na scenie śpiewaczej. Następnie druh prezes odczytał list druha żołnierza Kostery Kazimierza z życzeniami świątecznymi i noworocznymi i podziękowaniem za paczkę otrzymaną od towarzystwa. Druh Skrobański poruszył sprawę sztandaru , ażeby sztandar towarzystwa był na zebraniu walnym i równocześnie by wykonać lirę śpiewaczą do dekoracji. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabiera Druh prezes kończy zebranie słowami „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl