Protokolarz z odbytego zebrania 3 kwietnia 1949r Towarzystwa Śpiewu Lutnia

312

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych No 1/49.
Plenarne zebranie Tow. Śpiewu Lutnia zwołano 3 kwietnia 1949 roku i odbyło się w sali Obywatelki Kwiasowskiej Jadwigi.
Druh prezes Stodolny Józef zagaił zebranie hasłem „Cześć pieśni” i odczytując program tego zebrania :

  1. Zagajenie
  2. Oczytanie protokołu ze zebrania organizacyjnego
  3. Wybór chorążego, zastępcy i asystentek
  4. Komunikaty zarządu
  5. Przyjmowanie kandydatów na członków
  6. Wolne głosy
  7. Zakończenie

W punkcie 2 druh sekretarz odczytał protokół z zebrania organizacyjnego, który z małą poprawką przyjęto.
Punkt 3 – Wybór chorążego zastępcy i asystentek
Na chorążego wybrano jednogłośnie druha Maniaka Tadeusza, na zastępce druh. Maniaka Kazimiera jako asystentki druh. Stodolną Marie i druh Szymczak Irenę.
Punkt 4 – W punkcie tym druh prezes przemówił kilka treściwych słów i apeluje do członków gorąco by na lekcje śpiewu uczęszczali regularnie i punktualnie , prosząc by na przyszłość spóźnienie i nie przybycie na lekcje nie miała nigdy miejsca. Nad punktem tym druh prezes zabrał dyskusje. W dyskusji zabrał głos druh Kaczmarek Jan, który będąc razu pewnego w szkole podczas lekcji śpiewu zauważył , że druhowie śpiewając nie tylko że nie zachowują się przyzwoicie, ale nawet niszczą ławki które nie są przecież własnością Towarzystwa, i nie należało by ich niszczyć jest to bowiem dobro publiczne, ostrzegając druha prezesa, prosząc by na tą rzecz zwrócił baczną uwagę. Następnie zabrał głos druh dyrygent Hausmann zaznaczył to, że rzecz taka się więcej nie powtórzy. Na te słowa druh prezes zwraca się z apelem do wszystkich członków aby na prawdę słowa te które mówił na zebraniu zaryły się głęboko w sercach członków tak by nie były daremne.
Punkt 5 – Przyjmowanie kandydatów na członków
Na członków wpisali się Wicsner Ignacy, Wasiak Stanisław, Bączkiewicz Antoni, Mocek Wojciech, Mocek Helena oraz Ratajczak Mikołaj.
Punkt 6 – Wolne Głosy
We wolnych głosach , głos zabrał druh Skrobański Roman w sprawie oświetlenia podczas lekcji śpiewu, przypominając o tem aby zakupić lampę i jednocześnie naftę. Na te słowa druh prezes przyznając racje druhowi Skrobańskiemu, sam na ten temat przyrzekł ze o lampę się sam postara i do Towarzystwa zakupi. Z koleji głos zabrał druh Hausmann zwracając się do śpiewaków i śpiewaczek którzy w ubiegłym roku śpiewali łącznie przy grobie Pańskim podczas Rezurekcji , by zgłosili się również chętnie, i w tym roku można było by zaśpiewać. Następnie zabrał głos druh Maniak Kazimierz, by lekcje śpiewu przenieść ze sali szkolnej do sali obyw. Kwiasowskiej, na to druh dyrygent nie chciał się za bardzo zgodzić, jednak po dłuższym debatowaniu oświadczył to że się zgodzi, do świąt Wielkanocnych lekcje będą odbywać się nadal w sali szkolnej, a od świąt lekcje odbywać się będą w sali Obywat. Kwiasowskiej.
Poza tym już nikt więcej głosu nie zabrał. Druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć pieśni”.